Особливості динаміки хімізму поверхневих вод Задністров'я Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Узагальнені результати багаторічних досліджень мінералізації та іонного складу поверхневих вод Задністров’я Одещини. Встановлено, що в останні 10–11 років простежується чітка тенденція погіршення якості вод магістральних каналів і водосховищ внаслідок зменшення водообміну з Дунаєм
Обобщены результаты многолетних исследований минерализации и ионного состава поверхностных вод Заднестровья Одесщины. Установлено, что в последние 10–11 лет прослеживается четкая тенденция ухудшения качества вод магистральных каналов и водохранилищ вследствие уменьшения водообмена с Дунаем.
The results of years researches of mineralization and ionic structure of irrigative waters of Zadnistrovya of Odessa region have been generalized. It is determined that during the last 10– 11 years we see exact tendency of worsing the irrigative quality of water of chanals and reservoirs because of their water changes with the Danube is diminished.
Опис
Ключові слова
Задністров'я Одещини, поверхневі води, мінералізація, іонний склад, якість води, Заднестровье Одещины, поверхностные воды, минерализация, ионный состав, качество воды, Zadn³strovya of Odesa region, ³rrigative water, mineralization, ionic structure, water quality
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК