Наукові ідеї та подвижницька діяльність Віктора Івановича Григоровича у розвитку філологічної школи Одеського університету (до 200-річчя вченого та 150-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета статті – висвітлити деякі питання становлення, розвитку та діяльності наукової школи слов’янознавства в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, засновником якої в 1860–1870-і роки був авторитетний філолог-славіст Віктор Іванович Григорович. Головна наукова заслуга Григоровича полягає у збиранні та накопиченні різноманітного матеріалу для подальших гуманітарних досліджень. У цьому полягає фундаментальний характер його діяльності. Зібрані ним рукописи дозволили кільком поколінням вчених створювати і розвивати різні напрями досліджень у галузі славістики. В одеський період свого життя В. І. Григорович продовжив подвижницьку діяльність збирача, багато уваги приділяв організації навчального процесу в університеті й училищах болгарських, молдавських, гагаузьких сіл Бесарабії, методиці вивчення слов’янських старожитностей, сучасних слов’янських мов і їх діалектів. Спільно з професором Ф. К. Бруном він розпочав ономастичні дослідження в Одесі. В університетських курсах В. І. Григоровича органічно переплітаються новітні наукові та педагогічні знання. Вчений використовує порівняльну методику. Одним з перших Григорович звернувся до проблеми білінгвізму в навчанні спорідненим мовам. Усі праці одеського періоду життя Григоровича були видані під редакцією проф. М. Г. Попруженко у книзі: Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском Университете. – 1916. – Т. 25. Яскравими представниками одеської славістичної школи в XIX ст. були колеги й учні Григоровича акад. П. С. Білярський, проф. Ф. І. Леонтович, проф. Б. В. Богішич, акад. І. В. Ягич, проф. І. С. Некрасов, акад. Ф. І. Успенський, проф. О. О. Кочубинський, акад. Д. М. Овсянико-Куликовський, проф. О. І. Маркевич. Продовжувачі традицій цієї школи на рубежі XIX-XX ст. – академіки Б. М. Ляпунов і В. М. Істрін, проф. В. М. Мочульський, проф. М. Г. Попруженко, проф. С. Г. Вілінський, доц. О. В. Ристенко, проф. Казанського ун-ту Є. Ф. Будде, проф. Харківського ун-ту С. М. Кульбакін. Традиції одеської школи славістики в післявоєнний період розвивають проф. П. Й. Потапов, проф. Н. І. Букатевич, чл.-кор. НАНУ Ю. О. Карпенко, проф. А. К. Смольська, проф. Д. С. Іщенко та інші дослідники.
Цель статьи – осветить некоторые вопросы становления, развития и деятельности научной школы славяноведения в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова, основателем которой в 1860-е – 1870-е годы был авторитетный филолог-славист Виктор Иванович Григорович. Главная научная заслуга Григоровича состоит в сборе и накоплении разнообразного материала для дальнейших гуманитарных исследований. В этом заключается фундаментальный характер его разносторонней деятельности. Собранные им рукописи позволили нескольким поколениям учёных создавать и развивать разные направления исследований в области славистики. В одесский период своей жизни В. И. Григорович продолжил подвижническую собирательскую деятельность, много внимания уделял организации учебного процесса в университете и училищах болгарских, молдавских, гагаузских сёл Бессарабии, методике изучения славянских древностей, современных славянских языков и их диалектов. Совместно с профессором Ф. К. Бруном он положил начало ономастическим исследованиям в Одессе. В университетских курсах В. И. Григоровича органически переплетаются новейшие научные и педагогические знания. Учёный использует сопоставительную методику. Одним из первых Григорович обратился к проблеме билингвизма в обучении родственным языкам. Все работы одесского периода жизни Григоровича были изданы под редакцией проф. М. Г. Попруженко в книге: Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском Университете. – 1916. – Т. 25. Яркими представителями одесской славистической школы в XIX в. были коллеги и ученики Григоровича акад. П. С. Билярский, проф. Ф И. Леонтович, проф. Б. В. Богишич, акад. И. В. Ягич, проф. И. С. Некрасов, акад. Ф. И. Успенский, проф. А. А. Кочубинский, акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский, проф. А. И. Маркевич. Продолжатели традиций этой школы на рубеже XIX–XX в.в. – академики Б. М. Ляпунов и В. М. Истрин, проф. В. М. Мочульский, проф. М. Г. Попруженко, проф. С. Г. Вилинский, доц. А. В. Рыстенко, профессор Казанского университета Е. Ф. Будде, профессор Харьковского университета С. М. Кульбакин. Традиции одесской школы славистики в послевоенный период развивают проф. П. О. Потапов, проф. Н. И. Букатевич, чл.-корр. НАНУ Ю. А. Карпенко, проф. А. К. Смольская, проф. Д. С. Ищенко и другие исследователи.
Purpose of the article is to highlight some of the issues of formation, development and operation of the scientific school of Slavonic Studies at Odessa University, whose founder in the 1860s – 1870s was a respected scientist in the field of Slavic Studies Viktor Grigorovich. The main scientific merit of Grigorovich is the collection and accumulation of ancient manuscripts for their further researches. This is the fundamental nature of its diverse activities. He collected manuscripts allowed to create and develop different directions of research in the field of Slavic Studies for several generations of scientists. Victor Grigorovich continued his selfless collecting activities during his life in Odessa. He paid much attention to the educational process at the university and schools of Bulgarian, Moldavian, Gagauz villages of Bessarabia, to the method of studying of Slavic antiquities, modern Slavic languages and their dialects. V. Grigorovich and Professor F. Brun initiated Onomastic researches in Odessa. Scientific and pedagogical knowledge are organically intertwined in university courses of Grigorovich. He used a comparative methodology. Grigorovich one of the first drew attention to the need to investigate the problem of bilingualism in the learning of related languages. All Grigorovich’s works, which are written in Odessa, were published under the editorship of prof. Mikhail Popruzhenko in the book: Letopis’ Istorikofilologicheskogo obshhestva pri Imperatorskom Novorossijskom Universitete. – 1916. – Tom 25. Grigorovich’s colleagues and students acad. P. Biliarskiy, prof. F. Leontovich, prof. B. Bogishich, acad. I. Jagich, prof. I. Nekrasov, acad. F. Uspensky, prof. A. Kochubinsky, acad. D. Ovsyaniko-Kulikovskiy, prof. A. Markevich were outstanding representatives of the Odessa School of Slavonic Studies in the XIX c. Academicians B. Liapunov and V. Istrin, prof. V. Mochulsky, prof. M. Popruzhenko, prof. S. Vilinsky, assoc. A. Rystenko, prof. of Kazan University E. Budde, prof. of Kharkov Univ S. Kulbakin continued the tradition of the school to the XIX-XX c.c. Prof. P. Potapov, prof. N. Bukatevich, corr. of NAS Yuri Karpenko, prof. A. Smolskaya, prof. D. Ishchenko and other researchers developed traditions of the Odessa School of Slavonic Studies in the postwar period.
Опис
Ключові слова
історія мовознавства, слов’янознавство, розвиток науки, Віктор Іванович Григорович, наукова школа, Одеський університет імені І. І. Мечникова, история языкознания, славяноведение, развитие науки, Виктор Иванович Григорович, научная школа, Одесский университет имени И. И. Мечникова, history of linguistics, Slavic studies, development of science, Viktor Grigorovich, scientific school, Mechnikov University of Odessa
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК