Прийоми та засоби перекладу національно маркованої лексики в художньому тексті (на матеріалі сербської та української мов)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у вивченні способів і прийомів перекладу, що використовуються для передачі сербської культурно-маркованої лексики українською мовою. Завдання дослідження: а) визначити типологічні аспекти культурно-маркованої лексики з перекладацької точки зору; б) виявити культурно марковану лексику в оригіналі роману Горана Петровича «Ситничарница „Код срећне руке“» та проаналізувати способи перекладу й рівень його адекватності; в) виявити труднощі перекладу культурно маркованих одиниць. Матеріал добирався із сербськомовного оригіналу роману (Горан Петровић „Ситничарница „Код срећне руке“) та з його україномовного перекладу А. Татаренко (Горан Петрович «Крамничка «З легкої руки»). Об’єктом дослідження є культурно маркована лексика, Предметом дослідження є прийоми та способи перекладу українською мовою сербської культурно маркованої лексики. Результати: уточнення поняття культурно маркована лексика та фонові знання, виявлення способів перекладу ономастичної лексики, оцінювання рівня адекватності перекладу. Висновки. Аналізований фактичний матеріал дає змогу стверджувати, що власні назви можуть перекладатися різними способами: транскрипція / транслітерація, калькування, підбір еквівалентів (у перекладі ідіом), описовий переклад із конкретизацією, генералізація тощо. Аналізований переклад є цілком адекватним. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розширенні матеріалу вивчення, проведенні порівняльного дослідження кількох перекладів того самого тексту різними, можливо, неспорідненими мовами, а також у теоретичному осмисленні лексики, пов’язаної з фоновими знаннями носіїв певної мови, та її практичному дослідженні.
The article is devoted to the study of translation methods and techniques used for transferring the culturally marked vocabulary from Serbian language into Ukrainian. The material for the research is the Serbian novel „Ситничар- ница „Код срећне руке“, written by Goran Petrovich and its Ukrainian variant «Крамничка «З легкої руки», translated by A. Tatarenko. The object of the paper is culturally marked vocabulary and its subject — methods and techniques used for translation the Serbian nationally marked units into Ukrainian language. The study pays particular attention to the revealing the culturally marked lexis units in original novel; considers typological peculiarities of the culturally marked lexicon in a translation aspect; discusses the difficulties in its translation into Ukrainian. The main content of the article is to analyze translation techniques and level of equivalence of the translation. As a result of the research, the concepts of culturally marked vocabulary and background knowledge clarified; the translation methods of onomastic lexicon is determined, the level of adequacy of the translation assessed. The results of the study allow us to draw the following conclusions: proper names can be translated in various techniques: transcription / transliteration, calque, reformulation (sometimes known as equivalence, as usual, for idioms), and descriptive translation with generalization or specification, and so on. The analyzed Ukrainian translation is quite adequate. The prospect of further research is associated with comparative (for related languages) or contrastive (for unrelated languages) method to analyze translations of the same text from different origin as well as in the theoretical comprehension of vocabulary related to the background knowledge of speakers of a certain language, and its practical study.
Опис
Ключові слова
культурно маркована лексика, переклад, сербська мова, фонові знання, culturally marked vocabulary, translation, Serbian language, background knowledge
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання