Антагоністична активність чорноморських стрептоміцетів, виділених із обростань черепашнику і мідій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Швидке набуття резистентності бактеріальними і грибковими патогенами є серйозною проблемою в системі охорони здоров’я, що зумовлює пошук в різних екологічних нішах нових перспективних продуцентів протимікробних природних продуктів. Мета. Визначити антагоністичну активність стрептоміцетів, виділених із біологічних обростань природного черепашнику і мідій Одеської затоки Чорного моря. Методи. Досліджено антагоністичну активність 19 і 14 штамів стрептоміцетів, виділених, відповідно, із обростань черепашнику і мідій Одеської затоки. Стрептоміцети попередньо культивували на агаризованих середовищах Гаузе 1, Гаузе 2 і вівсяному агарі з морською сіллю (2%) при температурі 30 °С протягом 10 днів. Антагоністичну активність щодо 12 тест-культур визначали методом агарових блоків. Результати. Усі виділені морські стрептоміцети є антагоністами хоча б до одного штаму індикаторного мікроорганізму. Антибіотична активність залежала від джерела виділення стрептоміцетів, середовища культивування і властивостей конкретних штамів продуцентів і тест-культур. Найкращу активність штами стрептоміцетів із черепашнику проявили після культивування на середовищі Гаузе 1, а стрептоміцети із мідій – після культивування на середовищі Гаузе 2. Зони відсутності росту чутливих індикаторів коливалися від 12,4±0,3 мм до 20,6±0,2 мм (під впливом стрептоміцетів із черепашнику) і від 12,4±0,2 мм до 39,7±0,2 мм (під впливом стрептоміцетів із мідій). Streptomyces sp. Lim 2.2 (штам із черепашнику) пригнічував ріст 8-ми тест-культур, а штами із мідій Streptomyces spр. Myt 4b і Myt 7ch – 10-и. Найчутливішими до усіх стрептоміцетів були індикаторні штами грампозитивних бактерій, зокрема найбільше пригнічувався метаболітами Streptomyces spр. Myt 12a і Myt 12b штам Staphylococcus aureus АТСС 25923. Висновки. Антагоністична активність стрептоміцетів, ізольованих із Чорного моря, залежала від джерела виділення, середовища попереднього культивування і властивостей штамів продуцентів і індикаторних мікроорганізмів. Найбільшу активність штами стрептоміцетів із черепашнику і мідій проявили після попереднього культивування, відповідно, на середовищах Гаузе 1 і Гаузе 2 щодо грампозитивних бактерій. Найкращий антибіотичний потенціал виявлено у штамів Streptomyces spр. Lim 2.2, Lim 4, Lim 5.1 і Lim 7.2, виділених із обростань черепашнику, і штамів Streptomyces spр. Myt 7b, Myt 7ch, Myt 12a і Myt 12b, виділених із мідій.
The rapid emergence of resistance by bacterial and fungal pathogens is a serious problem in the health care system, which causes the search for new promising producers of antimicrobial natural products in various ecological niches. Aim. To determine the antagonistic activity of streptomycetes isolated from the biological fouling of natural shell rock and mussels of the Odesa gulf of the Black Sea. Methods. The antagonistic activity of 19 and 14 strains of streptomycetes isolated from the fouling of shell rock and mussels of the Odesa gulf, respectively, were investigated. Streptomycetes were pre-cultivated on agar media Gause 1, Gause 2 and oat agar with sea salt (2%) at a temperature of 30 °C for 10 days. Antagonistic activity against 12 test cultures was determined by the block method. Results. All isolated marine streptomycetes are antagonists of at least one strain of the indicator microorganism. Antibiotic activity depended on the source of the streptomycetes isolation, culture medium and properties of specific strains of both producers and test cultures. The best activity of streptomycetes strains from shell rock was shown after cultivation on Gause 1 medium, and streptomycetes from mussels – after cultivation on Gause 2 medium. The zones of no growth of sensitive indicators ranged from 12,4±0,3 mm to 20,6±0,2 mm (under the influence of streptomycetes from shell rock) and from 12,4±0,2 mm to 39,7±0,2 mm (under the influence of streptomycetes from mussels). Streptomyces sp. Lim 2.2 (strain from a shell rock) inhibited the growth of 8 test cultures, and strains from mussels Streptomyces sp. Myt 4b and Myt 7ch – 10 test cultures. Indicator strains of gram-positive bacteria were the most sensitive to all streptomycetes, in particular, strain Staphylococcus aureus ATCC 25923 was most inhibited by metabolites of Streptomyces spp. Myt 12a and Myt 12b. Conclusions. Antagonistic activity of streptomycetes isolated from the Black Sea depended on the source of isolation, pre-cultivation medium and properties of both producer strains and indicator microorganisms. The greatest activity of streptomycete strains from shell rock and mussels was shown after preliminary cultivation, respectively, on Gause 1 and Gause 2 media against gram-positive bacteria. The best antibiotic potential was found in strains of Streptomyces sp. Lim 2.2, Lim 4, Lim 5.1 and Lim 7.2, isolated from the fouling of shell rock, and strains of Streptomyces sp. Myt 7b, Myt 7ch, Myt 12a and Myt 12b isolated from mussels.
Опис
Ключові слова
морські стрептоміцети, антагоністична активність, індикаторні мікроорганізми, marine streptomycetes, antagonistic activity, indicator microorganisms
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК