Профессионализация менеджмента как фактор формирования механизма устойчивого экономического развития в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рассматривается профессионализация менеджмента как фактор устойчивого экономического развития общества. Уточняется специфика профессиональной деятельности менеджмента. Доказывается необходимость развития процесса профессионализации менеджмента с выделением причин, которые тормозят этот процесс. Предлагается ряд направлений по совершенствованию процесса профессионализации менеджмента в Украине.
Розглядається професіоналізація менеджменту як фактору стійкого економічного розвитку суспільства. Уточнюється специфіка професійної діяльності менеджменту. Обумовлюється необхідність розвитку процесу професіоналізації менеджменту з виділенням причин, які гальмують цей процес. Пропонується ряд напрямків для удосконалення процесу професіоналізації менеджменту в Україні.
Professionalization of management is considered as a factor of sustainable economic development. The specific of professional activity of management is specified.The necessity of development of the process of professionalization of management is proved. Suggests a number of areas to improve the process of professionalization of management in Ukraine.
Опис
Ключові слова
профессионализация менеджмента, устойчивый экономический рост, специфика менеджмента, первичное управленческое образование, управленческая инновация, механизм управленческого сопровождения, професіоналізація менеджменту, стійке економічне зростання, специфіка менеджменту, первинна управлінська освіта, управлінська інновація, механізм управлінського супроводу, professionalization of management, sustainable economic growth, the specifics of management, the primary management education, management of innovation, management support mechanism
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК