Інформаційна парадигма сучасної глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В статті розглядаються різні моделі подальшого розвитку міжнародного співтовариства в умовах глобалізаційних процесів з урахуванням їх інформаційної складової. Автор намагається довести, що інформаційний чинник являється одним із найважливіших при намаганні інтегруватися в сучасні світові процеси.
В статье рассматриваются различные модели дальнейшего развития мира в условиях глобализационных процессов с учетом их информационной составляющей. Автор пытается доказать, что информационный фактор является одним из основных при стремлении интегрироваться в современное мировое сообщество без потерь.
In article are considered various models of the further development of the world in conditions globalization processes in view of their information component. The author tries to prove, that the information factor is one of the cores at aspiration to be inte- grated into the modern world community lost-free.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 2: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
глобалізація, глобалізм, інформація, інформаційний простір, глобализация, глобализм, информация, информационное пространство, globalization, globalizm, the information, information space
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК