Написання та оформлення курсових робіт з основної іноземної мови / зарубіжної літератури / методики викладання іноземної мови

Анотація
Методичні рекомендації містять вимоги щодо написання, оформлення, захисту та критеріїв оцінювання курсових робіт з основної іноземної мови/ зарубіжної літератури/ методики викладання іноземної мови здобувачів вищої освіти 4 року очної форми навчання та 5 року заочної форми навчання спеціальності 035 Філологія спеціалізацією 035.041 Германськімови та літератури (переклад включно), перша − англійська.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, написання та оформлення курсових робіт, 035 філологія, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша − англійська
Бібліографічний опис
Написання та оформлення курсових робіт з основної іноземної мови / зарубіжної літератури / методики викладання іноземної мови : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: Н. О. Бігунова, Ю. В. Віт, О. Ю. Карпенко, І. М. Колегаєва, Н. О. Кравченко, О. В. Хромченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 20 с.
DOI
ORCID:
УДК