Are You President’s PR-service or News Agency? Petro Poroshenko’s Visits Coverage by Ukrainian Local News Sites

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
In new media era traditional functions of journalism (government control and criticism, formation of public opinion are changing. Ukrainian news sites have become a platform for popular topics reprint. Journalists don’t provide context, balance to the information, which is spread by PR-services. This study uses content analysis, made on the basis of two prominent Odessa news sites in order to discover the manner of the Ukrainian president’s visits coverage. Both loyal and opposing to the present Ukrainian president news media, reprint main messages gained during press-conferences or from press releases, and rarely seek exclusive information or own newsbreaks (30-46% of texts had similar newsbreaks). Local news sites gave preference to president’s messages transmission (60% of texts contained president’s quotes and only 3 publications had experts’ commentaries). Local journalists also wrote about the president’s promises, compliments to Odessa inhabitants, his appreciation of work of the local authorities, but didn’t add any analysis. Such coverage doesn’t appeal to readers who perceive themselves as members of civil society, but to people, who prefer fast acquaintance with popular topics on the internet.
Во времена новых медиа традиционные функции журналистики (контроль и критика власти, формирования общественного мнения) трансформируются. Украинские новостные сайты становятся платформами для перепечатывания популярных тем. Журналисты редко дают контекст, сбалансированную информацию, полагаясь на те сведения, которые им предоставляют пресс-службы. В статье на основании контент-анализа исследуется подача визитов украинского Президента новостными медиа (двумя популярными местными сайтами Одессы). Как лояльный, как и оппозиционный к Президенту сайт перепечатывают информацию, полученную во время пресс-конференций или из пресс-релиов, редко ищут эксклюзивную информацию или собственные новостные поводы (30-46% текстов имеют одинаковые новостные поводы). Местные сайты отдают предпочтение распространению сообщений Президента (60% текстов содержат цитаты Президента и только в трех публикациях есть комментарии экспертов). Местные журналисты также пишут об обещаниях президента, о комплиментах, которые он делает Одессе и одесситам, его оценку работы местной власти, но не добавляют никакого анализа. Такая подача информации не ориентирована на читателей-представителей гражданского общества, скорее, она предназначена для тех, кто предпочитает быстрое ознакомление с популярными темами, которые появились в сети.
У часи нових медіа традиційні функції журналістики (контроль та критика влади, формування громадської думки) трансформуються. Українські новинні сайти стають платформами для передруків популярних тем. Журналісти зрідка дають контекст, збалансовану інформацію, покладаючись на ті відомості, які їм надають прес-служби. У статті на основі контент-аналізу досліджується подача візитів українського Президента новинними медіа (двома популярними місцевими сайтами Одеси). Як лояльний, так і опозиційний до Президента сайт передруковують інформацію, яка була отримана під час прес-конференцій або з прес-релізів, рідко шукають ексклюзивну інформацію або власні інформаційні приводи (30-46% текстів мають однакові інформаційні приводи). Місцеві сайти надають перевагу розповсюдженню повідомлень Президента (60% текстів містять цитати Президента і тільки у трьох публікаціях є коментарі експертів). Місцеві журналісти також пишуть про обіцянки президента, про компліменти, які він робить Одесі та одеситам, про його оцінки діяльності місцевої влади, але не додають ніякого аналізу. Така подача інформації не орієнтована на читачів-представників громадянського суспільства, швидше, вона призначається для тих, хто сподівається на швидке ознайомлення із популярними темами, які з’явилися у мережі.
Опис
Ключові слова
internet-journalism, local news sites, functions of journalism, интернет-журналистика, местные новостные сайты, функции журналистики, інтернет-журналістика, місцеві новинні сайти, функції журналістики
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК