Експресія генів sod в онтогенезі дрозофіли

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчали активність та поліморфізм супероксиддисмутази в онтогенезі дро­зофіли. Виявлені спільні закономірності змін активності та множинних мо­лекулярних форм ферменту для різних генотипів. У процесі індивідуально­го розвитку дрозофіли активність ферменту підвищується переважно в міто- хондріях, що обумовлено зникненням у імаго малоактивної швидкорухливої та появою високоактивної повільнорухливої форми супероксиддисму­тази.
Изучали активность и полиморфизм супероксиддисмутазы в онтогенезе дрозофилы. Установлены общие закономерности изменений активности и множественных молекуляр­ных форм фермента для разных генотипов. В процессе индивидуального развития дрозо­филы активность фермента увеличивается главным образом в митохондриях, что обус­ловлено исчезновением у них на стадии имаго низкоактивной быстроподвижной и прояв­лением высокоактивной медленно подвижной формы супероксиддисмутазы.
Изучали активность и полиморфизм супероксиддисмутазы в онтогенезе дрозофилы. Установлены общие закономерности изменений активности и множественных молекуляр­ных форм фермента для разных генотипов. В процессе индивидуального развития дрозо­филы активность фермента увеличивается главным образом в митохондриях, что обус­ловлено исчезновением у них на стадии имаго низкоактивной быстроподвижной и прояв­лением высокоактивной медленно подвижной формы супероксиддисмутазы.
In the article the dynamic of activity and polymorphism of superoxide dismutase (SOD) during the drosophile ontogenesis has been observed. The authors determine some commonregularities of changes for both the enzyme activity and their numerous molecular forms. During the process of drosophile individual evolution it is in the mitohondrian where in general the enzyme activity increases. The reason is that at imago phase a SOD form of low activity and high mobility disappears and one of high activity and low mobility comes into being
Опис
Ключові слова
супероксиддисмутаза, дрозофіла, онтогенез, поліморфізм, супероксиддисмутаза, полиморфизм, дрозофила, онтогенез, superaydismutase, Drosophile, ontogenesis, polymorphism
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК