Есей in memoria у творчості В. Даниленка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано жанрові особливості есею-меморіуму як окремого різновиду письменницького есею. Закцентовано увагу на специфіці цього твору в порівнянні з некрологом і портретним есеєм, наголошено на його місці і ролі в сучасному письменстві. Спеціально досліджено окремі есеї in memoria у творчості В. Даниленка, зокрема присвячені Н. Зборовській та Ю. Ґудзю. Наголошено на ролі і специфіці низки мотивів у цих творах, своєрідності заголовків, образній характеристиці, функціях деталей, полідискурсивності тощо. Зроблено висновки про есей in memoria як окрему дискурсивну практику, що виникла внаслідок поєднання декількох жанрів і дискурсів, наділену особливими можливостями створення образу померлої людини і образу автора водночас.
The article analyzes the genre features of the memorial essays as a separate type of essay. Emphasis is placed on the specifics of this work in comparison with the obituary and portrait essays while high lighting its place and role in modern writing. Some in memoria essays in the works of V. Danylenko, dedicated to N. Zborovska and Y. Gudz, have been specially studied. The role and specificity of a number of motives in these works, originality of titles, figurative characteristics, functions of details, polydiscursivity, etc. are emphasized. Conclusions are made about the inmemoria essayas a separate discursive practice, which arose as a result of a combination of several genres and discourses, endowed with special opportunities to create the image of the deceased and the image of the author at the same time.
Опис
Ключові слова
есей, меморіум, заголовок, жанр, дискурс, письменник, техніки, практики, essay, memorial, title, genre, discourse, writer, techniques, practices
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК