ОБРАЗ БЕРЕСТЕЧКА В ЛІРИЦІ І. РИМАРУКА ЯК НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ФЕНОМЕН

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Образ Берестечка в ліриці І. Римарука як національно-прецедентний феномен. У статті на матеріалі лірики поета-вісімдесятника розкривається поняття прецедентної ситуації та досліджується один з її актуалізаторів в ідіостилі автора – образ-символ битви під Берестечком. Досліджено аксіологічні та концептуальні параметри цього прецедентного феномена, його зануреність в національну когнітивну базу.
The article deals with the concept of precedent situation and the discovering the image of Berestechko as it’s actualization. The axiological and conceptual parameters of this precedent phenomenon are discovered.
В статье на материале лирики поэта-восьмидесятника И. Рымарука раскрывается понятие прецедентной ситуации и исследуется один из ее актуализаторов в идиостиле автора – образ-символ битвы под Берестечком. Исследуются аксиологические и концептуальные параметры этого прецедентного феномена, его погруженность в национальную когнитивную базу.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
прецедентний феномен, прецедентна ситуація, національна концептосфера, поетична мова, precedent phenomenon, precedent situation, national concept sphere, poetic language, прецедентный феномен, прецедентная ситуация, национальная концептосфера, поэтический язык
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК