Вивчення здатності до цитоадгезії бактерій роду Lactobacillus

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На моделі “еритроцит — лактобактерія” вивчено здатність до адгезії 17 штамів бактерій роду Lactobacillus. Обчислено середні показники адгезії, індекси адгезивності мікроорганізмів та коефіцієнти участі еритроцитів у процесі адгезії. Виявлено високоадгезивні штами, котрі за умов наявності у них комплексу інших властивостей, необхідних для пробіотичних штамів, можуть бути рекомендовані як основа бактеріальних препаратів для нормалізації мікробіоти кишечника.
На модели “эритроцит — лактобактерия” изучена способность к адгезии 17 штаммов бактерий рода Lactobacillus. Вычислены средние показатели адгезии, индексы адгезивности микроорганизмов и коэффициенты участия микроорганизмов в процессе адгезии. Выявлены адгезивные штаммы, которые при наличии комплекса других свойств, необходимых для пробиотических штаммов, могут быть рекомендованы как основа бактериальных препаратов для нормализации микробиоты кишечника.
The adhessive ability of genus Lactobacillus strains has been studied on the model “erythrocyte — lactobacteriunT. The mean exponents of adhession, the microorganism adhessive ability indices and the coefficients of erythrocyte participation in adhession process have been calculated. It has been revealed that adhessive strains possessing other properties which are necessary for probiotic strains may be recommended as the basis of bacterial preparations for intestinal microbiota standartization.
Опис
Ключові слова
лактобацили, адгезія, пробіотики, лактобациллы, адгезия, пробиотики, lactobacilli, adhession, probiotics
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК