ФОРМУЛА ЕМОЦІЙНОГО ВЕКТОРА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуто негативацію та позитивацію як чинники програмованої сугестивності слоганів соціальної реклами. Запропоновано формулу лінгвального впливу, що максималізує впливовий ефект цього виду реклами
В статье рассмотрена негативация и позитивация как факторы программируемой суггестивности слоганов социальной рекламы. Предложена формула лингвального влияния, которая максимализирует суггестивный эффект этого вида рекламы.
In the article, the author considers negativation and positivation as the factors of pro-grammable suggestion of the social advertisement slogans. The author offers a scheme (formula) of lingual suggestion maximizing the influential effect of this advertisement type.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : "Одеський національний університет", 2013. -: Сер. "Філологія". – укр. і англ.
Ключові слова
негативация, позитивация, слоган, суггестия, социальная реклама, negativation, positivation, slogan, suggestion, social advertisement, негативація, позитивація, слоган, сугестія, соціальна реклама
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК