Місце міжнародного приватного права в системі права

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуті деякі аспекти питання про місце міжнародного приватного права в системі права. Визначені основні (як традиційні, так і нетипові) точки зору в доктрині щодо трактування правової природи міжнародного приватного права, охарактеризовано співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права. Обґрунтовано концепцію визнання міжнародного приватного права окремою самостійною галуззю права.
Статья посвящена анализу вопроса о месте международного частного права в системе права. На основании исследования существующих в науке международного частного права концепций места международного частного права в системе права, а также вопроса соотношения международного публичного и международного частного права, автор делает вывод о том, что международное частное право — отдельная самостоятельная отрасль права со своим специфическим предметом регулирования, особенными методами регулирования и основными началами, которые присущи только отношениям, регулируемым международным частным правом.
Опис
Ключові слова
міжнародне приватне право, іноземний елемент, самостійна галузь права, міжнародне публічне право, принципи міжнародного приватного права, международное частное право, иностранный элемент, самостоятельная отрасль права, международное публичное право, принципы международного частного права
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК