Актуалізація передумов формування професійного управлінського капіталу в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми актуалізації дослідження передумов формування професійного управлінського капіталу в Україні. Визначаються шляхи подолання кризових явищ в економіці на основі розвитку нової управлінської парадигми щодо зміни якості процесу професіоналізації управлінської діяльності. Доводиться необхідність сприйняття менеджменту як науки, так і системи професійної діяльності. Досліджуються питання системної якості управлінського капіталу. Акцентується увага на необхідності окремого визначення категорій ефективності і результативності професійної управлінської діяльності. Пропонуються основні підходи щодо інноваційного розвитку системи менеджменту. Звертається увага та визначаються фактори впливу професійної системи менеджменту на соціально-економічний розвиток суспільства. Проводиться аналіз історичних умов розвитку професійної системи менеджменту щодо інноваційних процесів та елементів креативності. Визначаються концептуальні основи професійної підготовки управлінських кадрів та фактори інтелектуального розвитку управлінської праці. Доводиться необхідність державного впливу на процес професіоналізації управлінської діяльності та визначення сучасних критеріїв ефективності та результативності менеджменту в Україні.
В статье рассматриваются проблемы актуализации исследования предпосылок формирования управленческого капитала в Украине. Определяются пути преодоления кризисных явлений в экономике на основе развития новой управленческой парадигмы по изменению качества процесса профессионализации управленческой деятельности. Доказывается необходимость восприятия менеджмента как науки, так и системы профессиональной деятельности. Исследуются вопросы системного качества управленческого капитала. Акцентируется внимание на необходимости отдельного определения категорий эффективности и результативности профессиональной управленческой деятельности. Предлагаются основные подходы инновационного развития системы менеджмента. Обращается внимание и определяются факторы воздействия профессиональной системы менеджмента на социально-экономическое развитие общества. Проводится анализ исторических условий развития профессиональной системы менеджмента с позиций влияния инновационных процессов и элементов креативности. Определяются концептуальные основы профессиональной подготовки управленческих кадров и факторы интеллектуального развития управленческого труда. Доказывается необходимость государственного влияния на процесс профессионализации управленческой деятельности и предлагается определение современных критериев эффективности и результативности менеджмента в Украине.
The article discusses the problems of updating the prerequisites for the study of the formation of professional managerial capital in Ukraine. The ways of overcoming crisis phenomena in the economy are determined on the basis of the development of a new managerial paradigm for changing the quality of the process of professionalization of managerial activity. The necessity of management perception is proved both in science and in the system of professional activity. The issues of systemic quality of managerial capital are investigated. Attention is focused on the need for a separate definition of the categories of efficiency and effectiveness of professional management activities. The basic approaches of innovative development of the management system are proposed. Attention is drawn and factors of influence of the professional management system on the socio-economic development of society are determined. An analysis of the historical conditions for the development of a professional management system for innovative processes and elements of creativity is conducted. The conceptual bases of professional training of managerial personnel and factors of intellectual development of managerial work are determined. The necessity of state influence on the process of professionalization of management activity and determination of modern criteria of efficiency and effectiveness of management in Ukraine is proved.
Опис
Ключові слова
актуалізація передумов, управлінський капітал, професіоналізація управлінської діяльності, управлінська наука, інноваційна управлінська практика, менеджмент-освіта, структурно-функціональна підготовка, критерії оцінки ефективності та результативності менеджменту, системна управлінська діяльність, професійне навчання управлінських кадрів, креативний клас, креативність в менеджменті, управлінська команда, інноваційна парадигма менеджменту, актуализация предпосылок, управленческий капитал, профессионализация управленческой деятельности, управленческая наука, инновационная управленческая практика, менеджмент-образование, структурно-функциональная подготовка, критерии оценки эффективности и результативности менеджмента, системная управленческая деятельность, профессиональное обучение управленческих кадров, креативный класс, креативность в менеджменте, управленческая команда, инновационная парадигма менеджмента, updating of prerequisites, managerial capital, professionalization of managerial activities, managerial science, innovative managerial practice, management education, structural and functional training, criteria for assessing the effectiveness and efficiency of management, systemic managerial activity, professional training of managerial personnel, creative class, creativity in management, management team, innovation management paradigm
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК