Вплив різних видів добрив на панцирних кліщів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчено вплив добрив на фауну, чисельність, сезонну динаміку і вертикальний розподіл панцирних кліщів. Внесення добрив у грунт пшеничного поля вплинуло на фауну, чисельність кліщів і змінило характер сезонної динаміки їх чисельності. У всіх варіантах дослідження незалежно від сезону максиамльну кількість кліщів виявлено в шарі грунту 0 10 см.
Изучено влияние удобрений на фауну, численность, сезонную динамику и вертикальное распределение панцирных клещей. Внесение удобрений в почву пшеничного поля оказало положительное влияние на фауну, численность клещей и изменило характер сезонной динамики их численности. Во всех вариантах исследования независимо от сезона максимальное количество клещей обнаружено в слое почвы 0—10 см.
Influence o f fertilizers on fauna, the number, seasonal dynamics and vertical dis-tribution of oribatid mites has been studied. Cultivation o f the wheat field soil by fertilizers had a positive effect on fauna, the number of oribatid mites and changed the character o f seasonal dynamics of their number. At all stages of the study, in-dependent o f the season, the maximum number of mites found in the soil layer made 0— 10 cm.
Опис
Ключові слова
панцирні кліщі, фауна, чисельність, добрива, панцирные клещи, фауна, численность, удобрения, oribatid mites, fauna, number, fertilizers
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald