Foreign experience of development and legal regulation of the agricultural cooperation

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is devoted to the study of development and legal regulation of the agricultural cooperation in foreign countries. Despite the adoption of the Law of Ukraine «On agricultural cooperation» in the new edition the development of agricultural cooperation continues to be restrained, that indicates the presence of shortcomings in the legislative base. The relevance of the chosen topic is determined by the fact that nowadays in the conditions of European integration Ukraine needs an urgent solution to solve the problem of modermizing the Ukrainian cooperative legislation, taking into account the world experience, which will ensure the development of Ukrainian agricultural cooperatives. This article highlights proposals for modernizing the Ukrainian cooperative legislation by using international experience. The positive experience of Georgia in the field of monitoring the activities of the agricultural cooperatives is proposed to be received by Ukraine. The need to pay attention to the issue of gender equality in the agricultural cooperatives using the example of the Kingdom of Spain is emphasized. The author’s concept of «the principle of gender equality and gender integration in the agricultural cooperative» is formed in the article, which is proposed to supplement the cooperative legislation of Ukraine in order to ensure the equality of women and men in the agricultural cooperatives. The article provides the main directions for achieving gender equality and gender integration in agricultural cooperatives (cooperatives). Several approaches or models of the legal regulation of the creation and activity of cooperatives in the world are singled out. The expediency of introducing a model of general legal regulation of the cooperation in Ukraine, which will be based on a single conceptual codified act - the cooperative code of Ukraine, is substantiated.
У статті проведено комплексне дослідження розвитку та правового регулювання сільськогосподарської кооперації у зарубіжних країнах. Незважаючи на прийняття Зако- ну України «Про сільськогосподарську кооперацію» в новій редакції, розвиток сільсько- господарської кооперації продовжує стримуватись, що свідчить про наявність недоліків у законодавчій базі. Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що сьогодні в умовах євроінтеграції Україна потребує невідкладного вирішення проблеми модернізації укра- їнського кооперативного законодавства з урахуванням світового досвіду, що забезпечить розвиток української сільськогосподарської кооперації. У статті висвітлено пропозиції щодо модернізації українського кооперативного законодавства з використанням міжна- родного досвіду. Запропоновано реціепіювати позитивний досвід Грузії у сфері моні- торингу діяльності сільськогосподарських кооперативів. Наголошено на необхідності приділення уваги питанню гендерної рівності у сільськогосподарських кооперативах на прикладі Королівства Іспанія. У статті сформовано авторське визначення «принципу гендерної рівності та гендерної інтеграції в сільськогосподарському кооперативі», яким пропонується доповнити кооперативне законодавство України з метою забезпечення рівноправності жінок і чоловіків у сільськогосподарських кооперативах. Сформовано основні напрямки досягнення гендерної рівності та гендерної інтеграції в сільськогос- подарських кооперативах (кооперативах). Виокремлено декілька підходів або моделей правового регулювання створення та діяльності кооперативів у світі. Обґрунтовано до- цільність запровадження моделі загального правового регулювання кооперації в Україні, яка базуватиметься на єдиному концептуальному кодифікованому акті – кооперативному кодексі України.
Опис
Ключові слова
agricultural cooperation, agricultural cooperatives, cooperatives, cooperative legislation, development, principles, gender equality, gender integration, cooperative code, foreign countries, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські кооперативи, кооперативи, кооперативне законодавство, розвиток, принципи, гендерна рівність, гендерна інтеграція, кооперативний кодекс, зарубіжні країни
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК