Рецензія на монографію Неклесової Валерії Юріївни «Онімний ландшафт як репрезентація онімного простору»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасні ономастичні студії мають багато напрямків, це і термі- нологічний аспект, і соціологічний, і когнітивний, й історичний, й етимологічний. Всі вони так чи інакше торкаються питання про природу угруповувань власних назв. Існує декілька термінів на по- значення сукупностей онімних одиниць: онімний простір, онім- не поле, онімний розряд тощо. Нові завдання, які постають перед ономастичною думкою сьогодення, вимагають нових підходів та методів. Саме такі засоби пропонує та реалізує когнітивна ономас- тика. У монографії Неклесової В. Ю. «Онімний ландшафт як репре- зентація онімного простору» пропонується нове поняття — онімний ландшафт, який відображає власні назви в реальному інформацій- ному просторі (фізичному та віртуальному), що оточує нас щодня. Онімний ландшафт є матеріальним втіленням безкрайого онімного простору, що містить усі власні назви певної мовної, культурної та со- ціальної сфери.
Опис
Ключові слова
рецензія, ономастичні студії, природа угруповувань власних назв
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК