ХУДОЖНІЙ СВІТ ВАСИЛЯ САГАЙДАКА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Досліджуючи духовні пріоритети художнього світу Василя Сагайдака, робиться спроба довести, що у творах талановито поєднані думка, образ і пошук оригінальної поетичної форми.
Spiritual priorities of the Vasyl Sagajdak's artistic world are researched in this article. The article makes an attempt to prove that in the works a thought, a character and a search of the new poetic form are ably united.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. -: Сер. "Філологія: літературознавство". – укр. і англ.
Ключові слова
лірика, художній світ, афористичність, poetry, artistic world, aphorism
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК