Релігійні організації як інструмент нормалізації насильства: приклади католицької церкви в Руанді та Російської православної церкви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2707-5206
E-ISSN
2707-5214
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
Статтю присвячено аналізу впливу релігійних організацій на зародження та хід міждержавних і міжетнічних конфліктів на прикладі Католицької церкви в Руанді та Російської православної церкви (РПЦ) і, підпорядкованої їй, Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Дослідження базується на конструктивістському підході, згідно з яким зміна дискурсу може трансформувати ідентичність акторів та формувати нову реальність, тобто призводити до дії, які здавались неможливими за попереднього дискурсу. У статті розглянуто, як участь Католицької церкви в Руанді у побудові расистської дискримінаційної системи в державі, а також підтримка або відсутність засудження церквою дій влади, спрямованих проти народу тутсі, сприяли появі дискурсу, в якому вбивство представників цієї етнічної групи сприймалось як морально допустиме. Це в результаті призвело до геноциду в країні, який забрав життя до 800 тисяч людей за 100 днів. Також стаття фокусується на тому, як пропагандиська діяльність РПЦ та УПЦ МП, спрямована на повернення пострадянських держав у підпорядкування Росії, стала передумовою початку війни Російської Федерації проти України у 2014 році. Особлива увага приділяється діяльності церкви після 2014 року. Використання церквою таких термінів, як «миротворча місія» і «громадянська війна», для позначення російської агресії протягом 2014–2022 років перекладало вину за початок бойових дій на жертву та породжувало серед прихожан віру в невинуватість Росії. А відкрите схвалення повномасштабної війни з боку РПЦ допомагає російській владі забезпечувати широку народну підтримку війни та виправдовує в очах прихожан це кровопролиття з моральної та духовної точки зору. Автор дослідження доходить висновку, що виправдовування і замовчування насильства релігійними організаціями, а також спонукання до нього, перетворює насильство на нову норму та впливає на готовність населення брати в ньому участь, що, в свою чергу, відкриває дорогу для виникнення таких гострих конфліктів, як війни та геноциди.
This paper analyzes the influence of religious organizations on the emergence and development of inter-state and inter-ethnic conflicts on the examples of the Catholic Church in Rwanda and the Russian Orthodox Church (ROC). The research is based on the constructivist approach, according to which a change of discourse can transform the identities of actors and form a new reality, in other words, it can lead to actions that seemed impossible under the previous discourse. The paper demonstrates how the fact that the church took part in the creation of a racist discriminatory system in Rwanda and also supported the government’s anti-Tutsi actions or stayed silent about them contributed to the emergence of a discourse that treated the killings of Tutsis as morally acceptable. This resulted in a genocide that took the lives of around 800 thousand people in 100 days. The paper also focuses on how the propaganda activities carried out by the Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, aimed at bringing the post-Soviet countries back under Russia’s control, became a prerequisite of the war of the Russian Federation against Ukraine in 2014. Special attention is paid to the activities of the church after 2014. The fact that the church used the terms “peacekeeping mission” and “internal conflict” to describe the Russian aggression during 2014-2022 shifted the blame to the victim and made the worshippers believe in Russia’s innocence. After 2022, the open support of the full-scale war by the ROC helped the Russian authorities to ensure broad popular support for this war and justified the bloodshed from the moral and spiritual perspective in the eyes of the believers. The paper concludes that when religious organizations justify the violence, stay silent about it, or encourage it, this turns the violence into a new norm and influences the willingness of the population to take part in it, which in turn paves the way to such violent conflicts as wars and genocides.
Опис
Ключові слова
Католицька церква в Руанді, РПЦ, УПЦ МП, геноцид в Руанді, війна Росії проти України, Catholic Church in Rwanda, Russian Orthodox Church, Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, genocide in Rwanda, Russia’s war against Ukraine
Бібліографічний опис
Насіківська В. М. Релігійні організації як інструмент нормалізації насильства: приклади католицької церкви в Руанді та Російської православної церкви / В. М. Насіківська // Міжнародні та політичні дослідження. – 2024. – Вип. 37. – С. 222–237.
УДК
32:322.5(2-67)