Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В сучасній психологічній науці представлені різні концептуальні моделі перфекціонізму, в рамках яких даний феномен розглядається як багатовимірне явище. Проблему онтогенезу перфекціонізму постає питанням досліджень сучасних напрямків вивчення сутності феномену перфекціонізму особистості. Представники різних підходів погоджуються з думкою, що негативні прояви перфекціонізму обумовлено, перш за все, сімейними факторами, а саме тими очікуваннями, надіями і вимогами, що покладають на дітей батьки.
В современной психологической науке представлены различные концептуальные модели перфекционизма, в рамках которых данный феномен рассматривается как многомерное явление. Проблема онтогенеза перфекционизма является одним из современных направлений изучения сущности феномена перфекционизма личности. Представители разных подходов соглашаются с мнением, что негативные проявления перфекционизма обусловлены, прежде всего, семейными факторами, а именно теми ожиданиями, надеждами и требованиями, которые возлагают на детей родители.
In modern psychological science presents different conceptual models of perfectionism in which this phenomenon is seen as a multidimensional phenomenon. The ontogenesis of perfectionism raises the question of modern research directions in the study of the essence of the phenomenon of perfectionism personality. The purpose of the article is to analyze current research problems of ontogenesis perfectionism personality. Representatives of different approaches agree with the opinion that the negative implications of perfectionism is due, above all, family factors, namely those expectations, hopes and demands, which lay on children of the parents. Thus, in modern psychological science presents different conceptual models of perfectionism in which this phenomenon is seen as a multidimensional phenomenon. However, existing in psychology understanding of perfectionism is not possible to shed light on the circumstances, the pursuit of excellence in itself is not pathological, and becomes so only because of certain circumstances, therefore, the ontogeny of perfectionism raises the question of modern research directions in the study of the essence of the phenomenon of perfectionism personality.
Опис
Ключові слова
перфекціонізм, особистість, онтогенез, чинники, перфекционизм, личность, факторы, perfectionism, personality, ontogenesis, factors
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald