Дії англо-французького флоту в Одеській затоці в квітні 1854 р.: факти та міфи імперської пропаганди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Бондаренко М. O.
Анотація
В статті розглядаються військові дії англофранцузького флоту в Одеській затоці під час Східної війни (1853 – 1856 рр.) у квітні 1854 р. Визначено головні твердження та оцінки щодо вказаних подій в російській, радянській і сучасній українській літературі та електронних ЗМІ. Відзначається, що починаючи від російської преси 1854 р., вищезгадані дії англо-французького флоту оцінювалися, як підступні, жорстокі й такі, що не мали успіху. Союзників звинувачували в тому, що вони влаштували провокацію в затоці, щоб потім обстріляти та захопити мирне місто. Аналізуючи факти та свідчення сучасників, в статті доводиться, що англо-французький флот не мав на меті захоплювати Одеси та обстрілювати місто. Стверджується, що цілями союзників були: помститися за обстріл росіянами парламентерського човна та знищити англійські, французькі та російські торговельні судна в Одеській затоці (видачу яких до того вимагали союзники). Цілі ці були загалом досягнуті. Тому, на думку автора статті, дії вказаного флоту 10 (22) квітня 1854 р. в Одеській затоці слід вважати не поразкою, а успіхом (хоча і незначним). Робиться висновок про недоцільність вживання досить поширених на сьогодні термінів «оборона Одеси» та «бомбардування Одеси» щодо подій квітня 1854 р. в Одеській затоці. Зазначається, що дотепер вказаним подіям в історико-краєзнавчій літературі приділялося забагато уваги, хоча на хід подій Східної війни (1853 – 1856 рр.) вони істотного впливу не мали. В статті також зроблено рекомендації щодо перенесення та зміни надписів на монументах пов’язаних з подіями квітня 1854 р. в Одесі (трофейної гармати та пам’ятника архієпископу Інокентію), які треба вчинити в рамках деколонізації.
In the article the author examines the military actions of the English-French fleet in the Gulf of Odesa during the Eastern War (1853 – 1856) in April 1854. The main statements and assessments regarding the specified events in Russian, Soviet and modern Ukrainian literature and electronic media are identified. It is noted that starting from the Russian press in 1854, the aforementioned actions of the English-French fleet were evaluated as insidious, cruel and unsuccessful. The Allies were accused of staging a provocation in the gulf with the aim of shelling and capturing the peaceful city. Analyzing the facts and testimonies of contemporaries, the author of the article proves that the English-French fleet did not intend to capture Odesa and bombard the city. It is claimed that the Allies' aims were to avenge the Russians' shelling of a parliamentary boat and to destroy British, French and Russian merchant ships in the Gulf of Odesa (the extradition of which had previously been demanded by the Allies). These goals were generally achieved. Therefore, according to the author of the article, the actions of the indicated fleet on April 10 (22), 1854 in the Gulf of Odesa should be considered not a defeat, but a success (albeit a minor one). It is concluded that the use of the terms «defense of Odesa» and «bombardment of Odesa», which are quite common today, is inappropriate in relation to the events of April 1854 in the Gulf of Odesa. It is noted that too much attention has been paid to these events in the historical and local lore literature, although they did not have a significant impact on the course of events of the Eastern War (1853 – 1856). In the article the author also provides recommendations regarding transferring and changing inscriptions on monuments related to the events of April 1854 in Odesa (a trophy cannon and a monument to Archbishop Innocent), which should be done within the framework of decolonization.
Опис
Ключові слова
Східна війна 1853 – 1856 рр., історія Одеси, історія російської пропаганди, Eastern War of 1853 – 1856, history of Odesa, history of Russian propaganda
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України
ORCID:
УДК