Сучасні тенденції розвитку наукової думки про публічне адміністрування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
В статті здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку наукової думки про публічне адміністрування. З’ясовано, що розвиток науки адміністративного права неможливий без дискусій щодо розуміння публічного адміністрування, критичного аналізу думок інших адміністративістів, переосмислення старих теорій, вчень і концепцій та впровадження нових ідей і світоглядних уявлень змісту поняття «публічне адміністрування» та тенденцій розвитку цього правового явища. Встановлено, що більшість сучасних наукових джерел, які присвячені дослідженню публічного адміністрування, сформульовані у формі констатації очевидних фактів, які відбулися чи відбуваються в правотворчій та правозастосовній сферах або вже давно оформилися у вигляді аксіом юридичної науки. Наголошено на тому, що наукові дослідження публічного адміністрування у такому вигляді втрачають сенс, бо вони набувають спотворених форм – переказування вже давно відомих фактів, цитування думок авторитетних вчених без належного критичного їх аналізу, погодження з усіма і у всьому та ін. Зроблено висновок, що наука адміністративного права припиняє стагнацію і починає поступовий шлях до системного оновлення знань про адміністративно-правові явища. Сприяє ж цим позитивним процесам в адміністративному праві категорія «публічне адміністрування», яка в сучасних наукових публікаціях починає демонструвати узгодженість між «формою» та «змістом» зовнішньоорганізаційної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
The article analyzes modern trends in the development of scientific thought about public administration. It was found that the development of the science of administrative law is not possible without discussions on the understanding of public administration, critical analysis of the opinions of other administrative experts, rethinking of old theories, teachings and concepts and the introduction of new ideas and worldviews of the concept of “public administration” and the development trends of this legal phenomenon. It has been established that the majority of modern scientific sources dedicated to the study of public administration, firstly, are formulated in the form of stating obvious facts that have occurred or are occurring in the law-making and law-enforcing spheres or have long been formalized in the form of axioms of legal science, and secondly, they have not succeeded : a) explain all the contradictions that arise in connection with its introduction into the categorical apparatus of administrative law; b) continue to use it as a “universal” term that can change its meaning depending on the needs of the researcher. It is emphasized that scientific studies of public administration in this form lose their meaning, because they take on distorted forms - retelling of long-known facts, quoting the opinions of authoritative scientists without proper critical analysis of them, agreeing with everyone and everything, etc. It has been proven that critical analysis is the driving force of systemic transformations and the development of the science of administrative law. The lack of critical analysis in the vast majority of scientific publications can lead to the decline of Ukrainian legal science. It has been established that a definition of public administration appeared in individual modern publications, which allows: a) to reveal the specifics of public administration in comparison with legislative activity and justice, as well as to show its place in the mechanism of the distribution of state power into three branches; b) distinguish public administration from intraorganizational activity, which is carried out in the middle of all public-authority subjects, as well as in the middle of the system of executive authorities. It is concluded that the science of administrative law stops stagnation and begins a gradual path to a systematic update of knowledge about administrative legal phenomena. Contributing to these positive processes in administrative law is the category “public administration”, which in modern scientific publications begins to demonstrate consistency between the “form” and “content” of the external organizational activities of executive and local self-government bodies.
Опис
Ключові слова
публічне адміністрування, суб’єкти публічного права, суб’єкти публічного адміністрування, категорія адміністративного права, предмет адміністративного права, типи адміністративно-правового регулювання, політичний службовець, політична посада, Уповноважений у справах ЄСПЛ, адміністративно-правовий статус, public administration, subjects of public law, subjects of public administration, category of administrative law, subject of administrative law, types of administrative-legal regulation, political official, political position, Commissioner for ECHR cases, administrativelegal status
Бібліографічний опис
Миколенко О. І. Сучасні тенденції розвитку наукової думки про публічне адміністрування / О. І. Миколенко, О. М. Миколенко // Правова держава. – 2024. – № 53 : До 25-річчя журналу. – С. 76–85.
ORCID:
УДК
342.951