Фіксація та репрезентація воєнних злочинів російської армії на території України: досвід українських журналістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Назарчук С. Л.
Анотація
У статті підкреслено, що журналісти відіграють важливу роль у процесі фіксації воєнних злочинів та у подальшому опрацюванні зібраного матеріалу для репрезентації в конкретних жанрових форматах, доступних для сприймання аудиторією. Висвітлення воєнних злочинів російських військових, з одного боку, проблематизує кровопролитну російсько-українську війну, відображаючи той трагічний досвід, який наразі проживає українське суспільство, та водночас – фіксує доказову базу щодо ігнорування рф міжнародних конвенцій, зокрема загальних правил та звичаїв ведення війни, а також у контексті захисту цивільного населення під час війни, поводження з військовополоненими тощо. Ця проблема потребує фіксації, осмислення, оцінювання, актуалізації та пояснення як для української аудиторії, так і світової спільноти, чим пояснюється професійний інтерес з боку українських та закордонних журналістів, швидке зростання кількості публікацій на цю тему. Підкреслено, що журналісти повинні мати спеціальну підготовку, тобто базове уявлення про Міжнародне гуманітарне право, міжнародні конвенції, а також вільно орієнтуватися в рекомендаціях щодо висвітлення історій постраждалих та загиблих від воєнних злочинів.
The article emphasizes that journalists play an important role in the process of recording war crimes and in the further processing of the collected material for representation in specific genre formats available for perception by the audience. The coverage of war crimes by the Russian military, on the one hand, problematizes the bloody Russian-Ukrainian war, reflecting the tragic experience that Ukrainian society is currently living, and at the same time – it records the evidence base regarding Russia’s disregard of international conventions, in particular the general rules and customs of warfare, as well as in the context protection of the civilian population during the war, treatment of prisoners of war, etc. This problem needs to be fixed, understood, evaluated, updated and explained both for the Ukrainian audience and the world community, which explains the professional interest of Ukrainian and foreign journalists, the rapid increase in the number of publications on this topic. It is emphasized that journalists must have special training, that is, a basic understanding of International Humanitarian Law, international conventions, as well as be able to navigate freely in the recommendations for covering the stories of victims and victims of war crimes.
Опис
Ключові слова
воєнні злочини, російсько-українська війна, журналістика, масмедіа, постраждалі, war crimes, Russian-Ukrainian war, journalism, mass media, victims
Бібліографічний опис
Червінчук А. Фіксація та репрезентація воєнних злочинів російської армії на території України: досвід українських журналістів / А. Червінчук // Діалог: медіастудії. – 2023. – Вип. 29. – С. 147–158.
ORCID:
УДК
070:341.3(477)