Інструменти підвищення ефективності управління ризиками сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуті та визначені інструменти підвищення ефективності управління ризиком сільсько- господарських підприємств. Проаналізовані основні системні принципи організації ризик-менеджменту на сільськогосподарських підприємствах.
В статье рассмотрены и определены инструменты по повышению эффективности управления риском сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы основные системные принципы организации риск-менеджмента на сельскохозяйственных предприятиях.
The article considers and defines tools to increase the effectiveness of risk management of agricultural enterprises. The main system principles of risk management for agricultural enterprises are analyzed.
Опис
Ключові слова
інструменти управління ризиками, ризики, збитки, підприємства, елементи ризиків, класифікація ризиків, ринкові відносини, сільськогосподарські підприємства, инструменты управления рисками, риски, убытки, предприятия, элементы рисков, классификация рисков,, рыночные отношения, сельскохозяйственные предприятия, risk management tools, risks, losses, enterprises, risk elements, risk classification, market relations, agricultural enterprises
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК