Реалізація регулятивної і охоронної функцій адміністративного права на стадіях відкриття дисциплінарного провадження та перевірки обставин, повідомлених у скарзі, щодо прокурора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуті особливості реалізації регулятивної і охоронної функцій адміністративного права на перших двох стадіях дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Детально розкриваються особливості адміністративно-правового регулювання сфери дисциплінарної відповідальності стосовно прокурорів України.
В статье рассмотрены особенности реализации регулятивной и охранительной функций административного права на первых двух стадиях дисциплинарного производства в отношении прокуроров. Подробно раскрываются особенности административно- правового регулирования сферы дисциплинарной ответственности в отношении прокуроров Украины.
The article describes the features of the implementation of the regulatory and enforcement functions of administrative law at the first two stages of the disciplinary proceedings against prosecutors. The features of administrative-legal regulation of disciplinary proceedings against the Ukrainian prosecutors are detailed.
Опис
Ключові слова
прокурор, регулятивна функція, охоронна функція, функції адміністративного права, дисциплінарне провадження, регулятивная функция, охранительная функция, функции административного права, дисциплинарное производство, attorney, regulatory function, security function, a function of administrative law, the disciplinary proceedings
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК