Інтегративне навчання PhD студентів через підтримку у процесі викладання дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У цьому дослідженні описується процес розробки, обґрунтування та впровадження в навчальний процес симбіозу між двома сучасними теоріями – інтеграції навчання та підтримки/риштування – серед здобувачів третього рівня вищої освіти у рамках програми «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» в українському університеті. В дослідження розглядає інтеграції навчання як двостороннє поняття. Загалом, інтеграція навчання характеризується продемонстрованою здатністю зв’язувати різні навички та знання, отримані в різноманітних контекстах; у рамках викладання англійської мови за академічним спрямуванням інтеграція навчання також передбачає здатність зв’язувати, застосовувати та/або синтезувати інформацію послідовно з різних джерел для створення нових ідей, проведення власних досліджень, опису та публікації їх результатів. Термін підтримка/риштування походить від теорії соціального навчання Л. Виготського, згідно з якою навчання відбувається в соціальному середовищі через взаємодію членами групи та більш обізнаними людьми. З точки зору Л. Маріані, підтримка/риштування визначається як «серйозний виклик: значна підтримка» і розуміється як ефективний інструмент для підтримки PhD студентів, що дозволяє їм досягти кращих і швидших результатів порівняно з тими, яких вони могли б досягти самостійно. Хоча обидві теорії вважаються найбільш перспективними, особливо у сфері навчання та викладання англійської мови за академічним спрямуванням, їхня тісна взаємодія раніше не досліджувалася та не застосовувалася в практиці навчання та викладання академічного письма. Ми застосували аналіз результатів опитування, щоб обчислити загальне відсоткове співвідношення між роботою PhD студентів, яка виконувалася автономно та за підтримки викладача. Результати аналізу свідчать про те, що наприкінці навчання за курсом «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» PhD студенти вважали, що вони здатні самостійно виконувати майже всі поставлені завдання (92,8%), хоча протягом першого року навчання їм необхідно було працювати в команді та значною мірою покладатися на підтримку викладача (34%). Крім того, ми розробили послідовну схему для оцінювання навичок учителя та інтегративних методів викладання з метою покращення якості підтримки/риштування. Дослідження завершується висновками стосовно використання представленого аналізу та досвіду для сприяння інтеграції навчання через розуміння ефективних методів, за допомогою яких студенти об’єднують, застосовують і синтезують свої знання та досвід.
This study describes the process of developing, validating and implementing in teaching-learning process the symbiosis between two modern theories – integration of learning and scaffolding – among PhD students in the framework of ‘EL Academic Writing’ tertiary-education program at a Ukrainian university. The research deals with integration of learning as two-faceted notion. In general, integration of learning is characterized by the demonstrated ability to link various skills and knowledge learned in a variety of contexts, in the particular context of EAP learning and teaching it also presupposes the ability to connect, apply, and/or synthesize information coherently from different sources to create new ideas, carry out own research and describe and publish its results. Scaffolding originates from Vygotsky’s theory of social learning: the view that learning takes place in social environments through interaction with peers and more knowledgeable others. Based on Mariani’s viewpoint, scaffolding is defined as “high challenge: high support” and understood as an efficient tool for supporting PhD students and enabling them to achieve greater and sooner outcomes compared with those they could accomplish individually. Though both of theories were regarded as the most perspective especially in the field of EAP learning and teaching, their close cooperation was not previously investigated and implemented in EAP teaching-learning practice. We employed survey results analysis to calculate the overall percentage ratio between PhDs’ work done autonomously and with the teacher’s support. The results of the analyses indicate that at the end of studying on the Academic Writing course, PhD students believed that they were able to perform almost all assigned tasks independently (92,8%), though during the first year of their study they needed to work with a team and relied on the teacher’s support considerably (34%). Additionally, we developed consistent framework for evaluating the teacher’s skills and integrative teaching techniques in order to improve the quality of scaffolding. The study concludes with implications for educators to use the analysis and experience presented in the study to promote the integration of learning by understanding the effective methods through with the students connect, apply and synthesize information.
Опис
Ключові слова
академічне письмо, англійська мова за академічним спрямуванням, вища освіта, PhD студенти, методи викладання, інтегративне навчання, підтримка/риштування, academic writing, EAP, tertiary education, PhD students, teaching methods, integrative learning, scaffolding
Бібліографічний опис
Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина».
ORCID:
УДК