Місце сленгових номінацій особи у лексико-семантичній парадигмі української лінгвосвідомості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена проблемі дослідження багатомірності лексико-семантичного вираження сленгових номінацій особи в українській мові. На матеріалі українських урбанолектів здійснюється аналіз специфіки функціонування сленгових номінацій у лінгвокультурній картині світу сучасної України. Досліджуваний простір диференціюється у межах двох підсистем: молодіжний сленг та загальноміський сленг. Декларується динамічність і значна відкритість молодіжної підсистеми, яка реалізується в межах кількох концептуальних платформ. Загальноміський сленг відрізняється поліфунціональністю та віковою поліформатністю, відносною стійкістю семантичних полів. Дослідження дозволяє зробити висновок про те, що картини світу користувачів молодіжного та загальноміського сленгів – системне відображення загальноукраїнської моделі світу, якій чужі спонтанна немотивована агресія та жорстокість, ворожнеча і ненависть. У лексичних системах цих соціолектів домінують жартівливо-іронічна тональність, доброзичливість, висміювання та здоровий гумор.
The article is devoted to the problem of studying the multidimensionality of lexical and semantic expression of slang names in the Ukrainian language. The author analyzes the specificity of slang names functioning in the linguistic and cultural environment of modern Ukraine. The sphere being studied is divided into two subsystems: youth slang and citywide slang. Dynamism and greater openness of the youth slang subsystem, implemented in a variety of conceptual platforms, is observed. The citywide slang distinguishes itself by the multifunctionality, the age-related multiformatting, and by the relative stability of semantic fields. Conclusion. The worldview of the youth and citywide slang users has a systematic correlation with the Ukrainian model of the world, which is alien to spontaneous unmotivated aggression and cruelty, hostility and hatred. The lexical systems of these sociolects are dominated by comic-ironic tone, goodwill, ridicule, and healthy humor.
Опис
Ключові слова
сленг, жаргон, арго, мовна картина світу, номінація особи, урбосоціолект, slang, jargon, argot, linguistic worldview, naming
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК