ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ ЯК СУЧАСНОГО НАПРЯМУ ГЕОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті детально розглядається етапи формування та становлення геодемографії як сучасного наукового напряму географії населення. На першому етапі центральне місце в системі знань про народонаселення належить демографії. На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми науками, зокрема з географією. На їх стику формується нова дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий напрям географії населення, орієнтований на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо геодемографією.
В статье рассматриваются подробно этапы формирования и развития геодемографии как современного научного направления географии населения. На первом этапе центральное место в системе знания населения принадлежит демографии. Второй этап – усиливается взаимодействие демографии с другими науками, включая географию. На их стыке формируется новая дисципліна – география населения. На третьем этапе формируется новое направление география населения – геодемография, ориентированая на изучение региональных различий населения и расселения и разработку региональной демографической политики.
The article discussed in detail the stages of formation and development geodemographics as a modern scientific direction of population geography. In the first stage a central place in the knowledge of the population belongs to demographics. In the second stage increases the interaction of demography with neighboring disciplines, including geography. At their junction, a new discipline – Geography of population is forming. In the third stage is forming a new trend of population geography that focuses on the study of regional differences in population and settlement, and development of regional population policy, which we call geodemographics.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
демографія, географія населення, геодемографія, геодемографічний процес, демография, география населения, геодемография, геодемографический процесс, demography, population geography, geodemographics, geodemographic process
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК