Ознаки конструктивної журналістики в українських ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Назарчук С. Л.
Анотація
У статті осмислюється питання щодо впровадження конструктивної журналістки як нової медіапрактики в український медіапростір. Сьогодні використання конструктивного підходу традиційними медіа вказує на спробу змінити спосіб подачі інформації, підсилити позитивні сторони, сприяти побудові рішення-орієнтованих матеріалів, які не акцентують увагу на проблемах та конфліктах. Для українських ЗМІ конструктивна журналістика – нова медіапрактика, до якої вони тільки адаптуються, проте сьогодні вже можна зафіксувати їхні спроби створювати контент, який сприяє позитивній динаміці та розв’язанню проблем, а не лише їхньому визначенню. Поширення практики конструктивного підходу для українського медіапростору, який переповнений запитами на вирішення питань, спричинених суспільними кризами та перманентними конфліктами, сприятиме формуванню світогляду, побудованому на взаємодопомозі, підтримці та порозумінні, тому аналіз ознак конструктивної журналістики, що втілені в матеріалах українських ЗМІ, є суттєвим для вивчення потенціалу нового напряму.
The article explores the question of implementing constructive journalism as a new media practice in the Ukrainian media space. Today, the use of the constructive approach by traditional media indicates an attempt to change the way information is presented, emphasize positive aspects, and contribute to the creation of solution-oriented materials that do not solely focus on problems and conflicts. For Ukrainian media outlets, constructive journalism is a new media practice to which they are adapting, but there are already observable efforts to create content that promotes positive dynamics and problem resolution, rather than just identification. The spread of the constructive approach in the Ukrainian media space, which is filled with demands for solutions to issues arising from societal crises and ongoing conflicts, will contribute to the formation of a worldview based on mutual aid, support, and understanding. Therefore, the analysis of the features of constructive journalism embodied in materials from Ukrainian media is essential for studying the potential of this new direction.
Опис
Ключові слова
конструктивна журналістика, медіапрактика, журналістика рішень, конструктивний підхід, медіа, аудиторія, Constructive Journalism, media practice, solutions journalism, constructive approach, media, audience
Бібліографічний опис
Житнікова А. Ознаки конструктивної журналістики в українських ЗМІ / А. Житнікова // Діалог: медіастудії. – 2023. – Вип. 29. – С. 35–44.
ORCID:
УДК
070-021.471(477)