Взаимодействие соударяющихся капель при частичном слиянии

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Представлено теоретичні та експерементальні дослідження струменевої течеї, що виникає при частковому злитті крапель. Теоретично показано, що віднорення радіуса струменя a до радіуса краплі R складає n=a/R=0.53. Це значення підтвержено експерементально.Експерементально досліджена кінетика зміни різних параметрів струменя розтягу.
Представлены теоретические и экспериментальные исследования струйной течет, возникающий при частичном слиянии капель. Теоретически показано, что виднорення радиуса струи a к радиусу капли R составляет n = a / R = 0.53. Это значение подтвержден експерементально.Експерементально исследована кинетика изменения различных параметров струи растяжения.
Theoretical and experimental studies of stream flows arising from the partial merger of droplets. In theory shows that vidnorennya radius of a jet to drop radius R is n = a / R = 0.53. This value was verified eksperementalno.Eksperementalno kinetics change various parameters of jet stretching.
Опис
Ключові слова
взаимодействие капель, частичное слияние
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК