Mortality of the population of Ukraine, modern transformations, social and economical factors

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The demographic situation in Ukraine remains extremely tense, the mortality rate of population is the largest in Europe. The aim of the research is to conduct a spatial – temporal analysis of the population’s mortality trend and identify the socio- economic reasons that set the direction for these trends. Mortality is an extremely informative indicator of public health in particular and level of socio- economic development of the country as a whole. For mortality affects the whole complex of factors: demographic, socio- economic, medical, natural biological, political, environmental, ethnic, etc. Ukraine is characterized by a relatively low life expectancy – 63 years for men and 74 years for women. There is an increase in morbidity in almost all types of diseases and insufficient level of development of medicine and health. In the modern mortality structure 82% of cases of deaths of Ukrainians are due to two reasons: diseases of the circulatory system and neoplasm. More than 53% of the population of Ukraine suffers from diseases of the circulation system, of which 9.3 million are persons of working age. The mortality rate from the disease of the circulatory system at the present stage has significant regional differences. The maximum level is observed in the South- Eastern industrial regions of Ukraine. The fight against premature mortality requires from the state of the target approach, understanding the regional specificity, inter- sectoral cooperation. The relevant national strategies should be developed; a number of necessary, possibly extraordinary, measures are required to overcome the above reasons for a high mortality rate.
Демографічна ситуація в Україні залишається вкрай напруженою, рівень смертності населення є найвищим у Європі. Метою дослідження є проведення просторово–часового аналізу тенденцій смертності населення та виявлення соціально- економічних причин, які задають напрям цим тенденціям. Смертність є надзвичайно інформативним показником суспільної охорони здоров’я зокрема і рівня соціально- економічного розвитку країни в цілому. На смертність впливає цілий комплекс факторів: демографічних, соціально- економічних, медичних, природно- біологічних, політичних, екологічних, етнічних і т.д. Україна характеризується відносно низькою тривалістю життя – 63 роки для чоловіків і 74 роки для жінок. Спостерігається зростання захворюваності практично за всіма видами захворювань і недостатній рівень розвитку медицини та охорони здоров’я. У сучасній структурі смертності 82% випадків смерті українців обумовлені двома причинами: захворюваннями системи кровообігу і новоутвореннями. Понад 53% населення України страждає захворюваннями системи кровообігу, з них 9,3 млн. – особи працездатного віку. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу на сучасному етапі має суттєві регіональні відмінності. Максимальний рівень спостерігається в південно- східних промислових регіонах України. Боротьба з передчасною смертністю вимагає від держави цільового підходу, розуміння регіональної специфіки, міжгалузевого співробітництва. Для подолання вищевказаних причин високого рівня смертності потрібно ряд необхідних, можливо, екстраординарних заходів.
Опис
Ключові слова
demographic situation, mortality rate, life expectancy, level of socio-economic development, демографічна ситуація, рівень смертності, очікувана тривалість життя, рівень соціально-економічного розвитку
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК