Копінг-поведінка як психічна діяльність суб’єкта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті обґрунтовано доцільність використання системно-діяльнісного підходу при вивченні структури і детермінації копінг-поведінки індивіда. Визначається структура копінг-поведінки як психічної діяльності суб’єкта, яка завбачає інтелектуальну, вольову, потребно-мотиваційну і афектну складові, а також усвідомлювані і неусвідомлювані компоненти. Автор припускає необхідність розгляду копінгповедінки в контексті подолання виникаючих процесів переживання і вивчення відповідної вольової активності суб’єкта.
В статье обосновывается целесообразность применения системно-деятельностного подхода в изучении структуры и детерминации копинг-поведения индивида. Определяется структура копинг-поведения как психической деятельности субъекта, предполагающей интеллектуальную, волевую, потребностно-мотивационную и аффективную составляющие, а также осознаваемые и неосознаваемые компоненты. Предполагается необходимость рассмотрения копинг-поведения в контексте преодоления возникающих процессов переживания и изучение соответствующей волевой активности субъекта.
In the article author based the combination of system activity and deep psychology approaches in study of structure and determination of the subject coping-behaviour. There are defined structure of coping-behaviour as psychic activity of subject included intellectual, will, needs, motivation and affective parts and also conscious and unconscious components in this thesis. Author supposes there is necessary to analyse coping-behaviour in the context of overcoming experience which is arising and while studying the proper will activity of subject.
Опис
Ключові слова
системно-діяльнісний підхід у вивченні структури і детермінації копінг-поведінки індивіда, психологічна структура копінг-поведінки, копінгстратегії, інтенціональний аспект копінг-поведінки, операціональний аспект копіінтенціональний поведінки, поведінка подолання, системно-деятельностный подход в изучении структуры и детерминации копинг-поведения индивида, психологическая структура копинг-поведения, копинг- стратегии, совладающее поведение, System activity psychology approaches in study of structure and determination of the subject coping-behaviour, psychology structure of coping-behaviour, coping-strategies, overcoming behaviour
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald