Ідіоматичні конструкції молодіжного сленгу у постмодерному художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі — функціонуванню молодіжного сленгу, зокрема ідіоматичним конструкціям, у художньому постмодерному дискурсі. Основна увага приділяється семантичним і функціональним особливостям фразеологічних одиниць (ФО). Автор пропонує розподіл на групи сленгових фразеологізмів залежно від структурної цілісності компонентів. До кожної групи наведено приклади із творчості сучасних письменників (Ю. Андрухович, Брати Капранови, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, І. Карпа та інші). Наукові дослідження в галузі зацікавлень автора відбито у працях П. М. Грабового, Й. О. Дзендзелівського, С. А. Мартос, Л. О. Ставицької, О. О. Тараненка й інших мовознавців. З’ясовано, що для сленгових фразеологічних одиниць, які зустрічаються у художньому дискурсі, характерна метафоричність і гіперболізація, за допомогою чого досягається комічний (іноді іронічний) ефект або висловлюється негативна оцінка ситуації. Ідіоматика молодіжного сленгу, як і він сам, постійно оновлюється, процес утворення нових елементів є дуже швидким і високопродуктивним.
Статья посвящена актуальной проблеме — функционированию молодежного сленга, в частности идиоматическим конструкциям, в художественном постмодерном дискурсе. Основное внимание уделяется семантическим и функциональным особенностям фразеологических единиц (ФО). Автор предлагает распределение на группы сленговых фразеологизмов в зависимости от структурной целостности компонентов. Каждая группа проиллюстрирована примерами из творчества современных писателей (Ю. Андрухович, Братья Капранови, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, И. Карпа и другие). Научные исследования в области сленговой фразеологии частично описаны в трудах П. Н. Грабового, И. А. Дзендзелевского, С. А. Мартос, Л. А. Ставицкой, А. А. Тараненко и других языковедов. Исследование показало, что для сленговых фразеологических единиц, которые встречаются в художественном дискурсе, характерна метафоричность и гиперболизация, с помощью чего достигается комический (иногда иронический) эффект или высказывается негативная оценка ситуации. Идиоматика молодёжного сленга, как и он сам, постоянно обновляется, процесс образования новых элементов быстрый и высокопродуктивный.
The article is devoted to the problem of the functioning of youth slang, idiomatic constructions especially, in the literature postmodern discourse. The focus is on the semantic and functional features of idioms. The author proposed the distribution of slang phraseology groups depending on the structural integrity of components. These examples are from the works of modern writers (Ju. Andruchovich, Kapranovs Brothers, L. Dashvar, L. Deresh, S. Zhadan, I. Karpa, etc.). This topic is reflected in the works by P. Grabovyj, J. Dzendzelivskyj, S. Matios, L. A. Stavyc’ka, A. Taranenko and other linguists. The author found out that slang of idioms is characterized by exaggeration and metaphor, and it leads to comic (sometimes ironic) effect or negative assessment of the situation. Idiomatics of youth slang is constantly renewed; the formation of new items is very fast and highly productive.
Опис
Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2014.
Ключові слова
ідіоматична конструкція, фразеологічна одиниця, молодіжний сленг, художній дискурс, идиоматическая конструкция, фразеологическая единица, молодёжный сленг, художественный дискурс, idiomatic construction, phraseological unit, youth slang, postmodern literary discourse
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання