Розвиток притулевих пляжів на абразійних берегах в північно-західній частині Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто розвиток притулених пляжів на абразійних берегах північно-західної частини Чорного моря. Морфологічними і літологічними методами встановлена наявність двох ділянок, у межах яких в залежності від локальних фізико- географічних умов параметри і гранулометричний склад наносів пляжів істотно відрізняються. Представлено графічну модель розвитку притулених пляжів одночасно з розвитком їхнього корінного ложа. За даними багаторічних спостережень підтверджені раніше зроблені висновки про стійкість параметрів і гранулометричного складу наносів пляжів у часі.
Рассмотрено развитие прислоненных пляжей на абразионных берегах северо-западной части Черного моря. Морфологическими и литологическими методами установлено наличие двух участков, в пределах которых в зависимости от локальных физико-географических условий параметры и гранулометрический состав наносов пляжей существенно отличаются. Представлена графическая модель развития прислоненных пляжей одновременно с развитием их коренного ложа. По данным многолетних наблюдений подтверждены ранее сделанные выводы об устойчивости параметров и гранулометрического состава наносов пляжей во времени.
Development of the lean-to profile beaches on abrasion coasts of a northwest part of Black sea is considered. Morphological and Lithological methods establish presence of two sites within the limits of which depending on local physiko-geographical conditions parameters and granulometric structure of deposits of beaches essentially differ. The graphic model of development lean-to profile beaches at the same time with development their radical bed is submitted. According to long-term supervision earlier made conclusions about stability of parameters and granulometric structure of deposits of beaches in time are confirmed.
Опис
Ключові слова
морський берег, пляж, гранулометричні характеристики наносів, динаміка, морской берег, гранулометрические характеристики наносов, динамика, sea shore, beach, granulometric parameters, of the sediments, dynamics
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК