СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Д. И. ЧИЖЕВСКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
У статті розглядається епоха романтизму у слов’янських літературах у порівняльно-типологічному аспекті. Критеріями зіставлення літератур західних, південних i східних слов’ян постають стиль, жанр, тип поетики. Досліджуються типологічні відмінності між західноєвропейською та слов’янською літературними спільнотами. Акцентовано увагу на співвідношенні „міжнародного” та національного у поетологічних категоріях. Аналізуються особливості функціонування того чи іншого жанру у декількох національних літературах.
In the article is analyzed the epoch of romanticism in Slavic literatures in comparative-typological aspect. The criteria for comparison of western, southern and eastern Slavs literatures are style, genre, type of poetics. We are examining the typological differences between Western European and Slavic literary communities. Attention is given to the relationship between „international” and national in poetological categories. The features of the functioning of a particular genre in several national literatures are analyzed.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. XVII. – Чернівці : Букрек, 2013.
Ключові слова
стиль, міжстильові утворення, жанр, класицизм, преромантизм, романтизм, слов’янські літератури, оссіанівські традиції, баллада, фольклоризація, style, interstylish formation, genre, classicism, preromanticism, Romanticism, Slavic literature Ossian motives tradition, ballad, folklorization
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК