Семантическая освоенность иноязычных заимствований

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассматриваются процессы адаптации иноязычных слов, их семантическая освоенность и концептуализация. Анализ проводится с социолингвистической точки зрения.
The article examines the borrowings' adaptation processes, the semantic assimilation and conceptualisation of borrowings. The analysis is carried out from the point of view of the social linguistics.
У статті розглянуто процеси адаптації іншомовних слів, їх семантична засвоюваність і концептуалізація. Аналіз проведено з соціолінгвістичної точки зору.
Опис
Ключові слова
иноязычные заимствования, социолингвистика, языковое сознание, семантические сдвиги, расширение и сужение концептуального содержания, foreign borrowings, social linguistics, linguistic consciousness, semantic displacements, widening and narrowing of the conceptual contents, іншомовні запозичення, соціолінгвістика, мовна свідомість, семантичні зрушення, розширення та звуження концептуального змісту
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання