Англійський концепт ЛОРД: світський, релігійний і художній аспекти вивчення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття подає аналіз лінгвокультурологічного та культурно-історичного аспектів вербалізації та функціонування англомовного концепту LORD. Дослідження базується на вивченні смислового наповнення концепту, що репрезентується у його ключовій номінації lord. Метою наукової розвідки є виявлення провідних факторів та напрямків розвитку концепту. Об’єктом вивчення є характер і принципи розширення концепту, його трансформації під впливом культурно-історичних факторів, ідеологічних і художніх ідей, а також власне лінгвістичні принципи перетворень одиниць, що його представляють. Предмет дослідження — лексикографічні дані, семантичні характеристики лексеми lord. Шляхом вивчення функціонування лексеми, що представляє концепт у світській, релігійній та художній лінгво-культурних площинах, і відповідних семантичних трансформацій на базі аналізованих лексикографічних джерел змодельовано номінативне поле англомовного концепту LORD. У процесі дослідження було досягнуто таких результатів. Лексема lord є центральним терміном культурного концепту LORD — владики, володаря, лорда і пана, намісника Бога на землі або самого Бога. Розглянутий концепт є багатоярусною системою, що охоплює ставлення представників англійської лінгвоспільноти до життєвих сфер їх існування: релігійної, соціально-класової або художньообразної приналежності. Cмислове наповнення лексеми протягом століть розширилося, і лексема стала служити номінацією у двох різних площинах соціальних моделей світу: релігійної та світської. Все дохристиянське накопичення і всі донорманські уявлення про концепт, що збігаються з ним у хронологічному плані, виступають базовим зарядом для втілення християнської ідеї позначення Бога, яка з XII століття запозичала традицію ставлення до Бога як до Господа, а до господарів — як до намісників Господа на землі. Універсальна для європейських культур площина ідеологічно пріоритетного у християнській картині світу значення цієї лексеми як звернення до Господа, залишається лише одним «полюсом» розгляду концепту. Друге значення, що входить до ядра номінативного поля ключової лексеми концепту, вбирає суто національне англійське поняття. Ця смислова частина концепту зумовлена сферою світських уявлень, більш «приземлених» у концептуальній та мовній картинах світу. Таке значення виступає як самостійна ядерна підсфера, що містить референцію до специфічної, етнічно залежної реалії, — титулу чемності (courtesy title), етнічним ідентифікатором. Висновки: через свою концептуальну «незахищеність» концепт LORD є далеко не стабільною системою. Процес концептуалізації його ключової номінації триває з об’єктивних причин — впливу нових культурних тенденцій, включаючи героїв популярних книжок і кінематографа, політичних перетворень, провідних діячів, які мають і одержують титул «Lord».
The article presents an analysis of the linguocultural and cultural-historical aspects of the functioning and verbalization of the English concept LORD. Our research is based on the study of the semantic content of the concept presented in its key nomination lord. The purpose of our study was to identify the main factors and directions of the development of the concept. The object of the study is the nature and principles of the increase in the concept, its transformation under the influence of cultural and historical factors, ideological and artistic ideas, as well as the actual linguistic principles of transformations of the lexical unit lord representing it. The subject of the study is lexicographic data, semantic characteristics of the lexeme lord. By studying the functioning of the lexeme representing the concept in the secular, religious and artistic linguo-cultural planes and the corresponding semantic transformations on the basis of the analyzed lexicographic sources, the nominative field of the English-language concept LORD is modeled. During the study, we came to the following results. The lexeme lord is the central term of the cultural concept LORD — the lord, the ruler and master, the vicegerent of God on earth or God Himself. The considered concept is a multi-tiered system that covers the attitude of the representatives of the English linguistic community to the vital spheres of their existence: religious, social class or artistic and figurative affiliation. The semantic content of the lexeme has expanded over the centuries, and the lexeme began to serve as a nomination in two different planes of social models of the world: religious and secular. All pre-Christian accumulation and all chronologically coinciding pre-Christian representations of the concept act as the basic charge for the embodiment of the Christian idea of denoting God, which, since the 12th century, has borrowed the tradition of treating God as the Lord, and to the lords as the Lord’s vicars on earth. The plane of the ideological priority meaning of this lexeme in the Christian picture of the world as an appeal to the Lord, universal for European cultures, remains only one “pole” of the concept consideration. The second meaning, which is included in the nuclear zone of the nominative field of the key lexeme, denoting the concept, incorporates a purely national, English concept. This semantic part of the concept is due to the sphere of secular ideas, which are more mundane in the conceptual and linguistic pictures of the world. This meaning acts as an independent nuclear subsphere containing a reference to a specific, ethnically dependent reality — a courtesy title, an ethnic identifier. Conclusions: Due to its conceptual «insecurity», the concept LORD is far from being a stable system. The process of conceptualization of its key nomination lord continues for objective reasons — the influence of new cultural trends, including the heroes of popular books and cinema, political transformations, leading figures who have and receive the title of lord.
Опис
Ключові слова
концепт, номінативне поле, лінгвоспільнота, титульна позначка, протолексема, десемантизація, лексема, картина світу, етнічний ідентифікатор, concept, nominative field, linguistic community, title nomination, proto-lexeme, desemantization, lexeme, picture of the world, ethnic identifier
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання