Вплив ліпоєвої кислоти на вміст різних форм аскорбінової кислоти в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis

Анотація
Вивчено вплив вітамінів С та N на динаміку накопичення метаболітів аскорбінової кислоти в органах чорноморських мідій Mytilus galloprovincialis. Отримані дані свідчать, що внесення у воду вітаміну С у більшості випадків підвищувало концентрації метаболітів цього вітаміну в органах чорноморських мідій у вигляді одного або двох максимумів переважно у час між 15 хвилиною і 2 годинами досліду. Додавання ліпоєвої кислоти до аскорбінової зменшувало накопичення всіх досліджених форм аскорбінової кислоти в органах мідій.
Изучено действие витаминов С и N на динамику накопления метаболитов аскорбиновой кислоты в органах черноморских мидий Mytilus galloprovincialis. Полученные данные свидетельствуют о том, что внесение в воду витамина С в большей части случаев повышало концентрации метаболитов этого витамина в органах черноморских мидий в виде одного или двух максимумов в промежутке между 15 минутой и 2 часами опыта. Добавление липоевой кислоты к аскорбиновой уменьшало накопление всех исследованных форм аскорбиновой кислоты в органах мидий.
The effect of vitamins С and N on dynamics of accumulation of ascorbic acid metabolites in organs of Black Sea mussels Mytilus galloprovincialis has been studied. The data indicate that adding of the vitamin С into water in most of cases increases concentrations of metabolites of this vitamin in organs of Black Sea mussels in the manner of one or two maximums at the interval between 15 minutes and 2 hours of the experiment. Adding of lipoic acid to ascorbic acid has reduced accumulation of all studied forms of ascorbic acid in mussels’ organs.
Опис
Ключові слова
аскорбінова кислота, дегідроаскорбінова кислота, дікетогулонова кислота, ліпоєва кислота, аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая кислота, дикетогулоновая кислота, липоевая кислота, ascorbic acid, dehydroascorbic acid, diketogulonic acid, lipoic acid
Бібліографічний опис
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
DOI
ORCID:
УДК