Керамічні паливні комірки: український досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Дається історичний опис відносно розвитку паливних комірок на Україні. Враховуючи природні переваги України по родовищу цирконію, роботи по керамічним паливним коміркам є актуальними. Приводиться докладна технологія одержання електроліту та аноду і дослідження їх на сучасному рівні. Виготовлена та випробувана серія паливних комірок та їх батарей.
Дается историческое описание исследований по развитию топливных элементов на Украине. Учитывая природные преимущества Украины по месторождению циркония, работы по керамическим топливным элементам являются актуальными. Приводится подробная технология получения электролита и анода и исследование их на современном уровне. Изготовлена и исследована серия топливных элементов и их батарей.
The historical essay on development of fuel cells in Ukraine is given. Taking into account advantages of Ukraine on a deposit of zirconium, work on ceramic fuel cells are actual. The detailed technology of reception of electrolyte and ànode and their researches at a modern level is resultated. A series of fuel cells and their batteries are made tested.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том15, вbп. 3: Сер. "Хімія".
Ключові слова
керамічна паливна комірка, цирконієвий електроліт, анод, катод, керамический топливный элемент, циркониевый электролит, анод, катод, a ceramic fuel cell, zirconium electrolyte, the anode and chatode
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК