Феномен судьбы художника в литературно- философском наследии Серебряного века

Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджується феномен долі художника, як він представлений в літературно-філософській спадщині Срібного століття. мен долі художникаряного века. Автор прояснює феномен долі художника у конкретних текстах, выявляє схожі елементи й узагальнює окремі спостереження.
Изучается феномен судьбы художника, как он представлен в литературно-философском наследии Серебряного века. Автор проясняет феномен судьбы художника в конкретных текстах, выявляет точки пересечений и обобщает частные наблюдения.
In the article the phenomenon of artist’s destiny as it is presented in the literaryphilosophical heritage of the Silver Age is investigated in detail. The author clears up the phenomenon of artist’s destiny in the concrete texts, exposes the points of intersection and generalizes particular findings.
Опис
ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2010.
Ключові слова
доля, смерть як символ, соборність, судьба, смерть как символ, соборность, destiny, death as a symbol, sobornost
Бібліографічний опис
Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології.
DOI
ORCID:
УДК