Концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моря

Анотація
Показано, що ПО та наступні кроки впровадження РДМС неможливо виконати без отримання об‘єктивної сучасної інформації про стан морського середовища і, обов‘язково, про вплив на нього окремих видів діяльності людини та природних факторів. В останні роки в Україні лише в прибережних водах острову Зміїний проводяться регулярні дослідження і спостереження за станом морської екосистеми. В рамках науково-дослідного проекту «Провести дослідження та розробити сучасну науково-методичну основу для створення новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу» з фінансуванням з бюджету МОН Україні та за допомогою міжнародного проекту EU-UNDP EMBLAS-2 «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря, фаза 2» на основі проведених досліджень з урахуванням результатів довгострокового моніторингу попередніх років в морській прибережній екосистемі острову Зміїний нами вперше була розроблена концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища прибережних і відкритих районів моря.
It has been shown that the software and the next steps for the MSFD implementation are impossible without objective current information about the state of marine environment and especially about the impact from certain human activities and natural factors. In Ukraine the regular surveys and observations of marine ecosystem state have been lately carried out only in the Zmiinyi Island coastal waters. In the framework of the National research project «To Carry out Studies and to Develop Current Scientific and Methodological Basis for Establishing of Modern Regional Integrated Marine Environment Monitoring System» funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine and with the help from the EU – UNDP International Project EMBLAS-2 «Improving Environmental Monitoring in the Black Sea, Phase 2», based on the studies performed and taking into account the results of the previous long-term monitoring of the Zmiinyi Island coastal ecosystem, we have for the first time developed the concept of establishing of National Integrated Marine Environment Monitoring and Assessment System for coastal and open areas of the sea.
Опис
Ключові слова
о. Зміїний, Zmiinyi Island, довгостроковий моніторинг, національна система моніторингу, national monitoring system, long-term monitoring
Бібліографічний опис
Зб. тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» (19-22 квітня 2017, м. Харків)
DOI
ORCID:
УДК