“JESIEŃ ŻYCIA” В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПОЛЯКІВ

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті шляхом комплексного семантичного аналізу фразеологічної одиниці jesień życia досліджено фрагмент мовної картини світу носіїв польської мови. Дослідження семантики цієї фразеологічної одиниці на системному і функціональному рівнях здійснено із урахуванням трьох аспектів значення. Особливу увагу звернено на реалізований у контекстах денотативний обсяг фразеологічної одиниці (позитивний або негативний), який відображає певні уявлення носіїв польської мови стосовно старості, вираженої фразеологізмом jesień życia.
В статье путем комплексного семантического анализа фразеологической единицы jesień życia исследовано фрагмент языковой картины мира носителей польского языка. Исследование семантики этой фразеологической единицы на системном и функциональном уровнях осуществлено с учетом трех аспектов значения. Особое внимание обращено на реализованный в контекстах денотативный объем фразеологической единицы (положительный или отрицательный), который отражает определенные представления носителей польского языка о старости, выраженной фразеологизмом jesień życia.
The fragment of polish language picture of the world is studied in the article by using complex semantic analysis of phraseological unit jesień życia. The research of the meaning of this phraseological unit on the system and functional levels is done with taking into account three aspects of meaning. Special attention is paid to realized in the contexts denotative scope of phraseological unit (positive or negative), which reflects some ideas of Poles about old age, expressed by phraseological unit jesień życia.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
фразеологічна одиниця, сигніфікативний, денотативний, конотативний аспекти значення, системний і функціональний рівень, мовна картина світу, стереотип, фразеологическая единица, игнификативный, денотативный, коннотативный аспекты значения, системный и функциональный уровень, языковая картина мира, стереотип, phraseological unit, significative, denotative and connotative aspects of meaning, system and functional levels, language picture of the world, stereotype
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК