Утворення біоплівки STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA ENTERITIDIS і PSEUDOMONAS AERUGINOSA за присутності похідних N-бензотіазол-2-іл-бензенсульфонаміду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Показано, що накопичення біомаси Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis і Pseudomonas aeruginosa у планктонних культурах і формування ними біоплівки дозозалежно зменшується в присутності N-бензотіазол-2-іл-бензенсульфонаміду (сполука I) та його похідних з нуклеофільними замісниками (сполуки II, III і IV). Утворення біоплівки стафілококом однаково гальмується всіма сполуками незалежно від їх структури. У той же час, аналоги з нуклеофільними замісниками були більш активними у порівнянні зі сполукою I щодо грамнегативних бактерій. Найбільш висока активність сполук III і IV зареєстрована при їх використанні у концентрації 80 мкМ. При цьому формування біоплівки S. aureus гальмується у 5,4 разу, P. aeruginosa – у 8,4 разу, S. еnteritidis – у 4,9 разу.
Показано, что накопление биомассы Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis и Pseudomonas aeruginosa в планктонних культурах и формирование ими биопленки дозо-зависимо уменьшается в присутствии N-бензотиазол-2-ил-бензенсульфонамида (соединение I) и его производных с нуклеофильными заместителями (соединения II, III и IV). Образование биопленки стафилококком одинаково подавляется всеми соединениями независимо от их структуры. В то же время, аналоги с нуклеофильными заместителями были более активными по сравнению с соединением I в отношении грамотрицательных бактерий. Наибольшая активность соединений III и IV зарегистрирована при концентрации 80 мкМ. При этом формирование биопленки S. aureus подавляется в 5,4 раза, P. aeruginosa – в 8,4 раза, S. еnteritidis – в 4,9 раза
It was shown that the growth and biofilm formation of Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis and Pseudomonas aeruginosa decreased in the presence of N-benzotiazol-2-yl-benzensulfonamide (compound I) and its derivatives with nucleophylic radicals (compounds II, III and IV) in depending on a dose manner. The inhibitory effect of these compounds on S. aureus did not depend on their structures. At the same time, the derivatives with nucleophylic radicals were more effective against gram-negative bacteria then compound I. Biofilm formation by S. aureus was inhibited by all the compounds and was not dependent on their structure. In the same time analogs with nucleophylic derivatives showed higher activity on gram-negetive bacteria biofilm instead compound I. The highest activity for compounds III and IV were detected in concentration of 80 mkM. In this case S. aureus biofilm was inhibited by the 5.4 times, P. aeruginosa – by 8.4 times, S. ånteritidis – by 4.9 times.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2010.(3), С.32-40
Ключові слова
біоплівка, біомаса планктонної культури, N-бензотіазол-2-іл-бензенсуль, похідні з нуклеофільними замісниками, биоплёнка, биомасса планктона, N-бензотиазол-2-ил-бензенсульфонамид, производные с нуклеофильными заместителями, biofilm, plankton biomass, N-benzotiazol-2-ylbenzensulfonamide, derivatives with nucleophylic radicals
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК