Учбові міграції із України в Болгарію: «криза» ідентичності у студентів-болгар Бессарабії1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У даній статті досліджується проблема співіснування ідентичності — етнічної, громадянської, колективної та індивідуальної у молодого покоління болгарської діаспори Південної Бессарабії в контексті студентських міграцій із України в Болгарію. Досліджуються основні причини виникнення «кризи» ідентичності та наслідки даного явища для болгарської метрополії та діаспори в Україні.
В данной статье исследуется проблема соотношения идентичности — этнической, гражданской, коллективной и индивидуальной у молодого поколения болгарской диаспоры Южной Бессарабии в контексте студенческих миграций из Украины в Болгарию. Исследуются основные причины возникновения «кризиса» идентичности и следствия данного явления для болгарского общества метрополии и диаспоры в Украине.
In this article there is researched the problem of the relation of identity — ethnic, civil, collective and individual in the younger generation of Bulgarian Diaspora of South Bessarabia in the context of student migration from Ukraine to Bulgaria. We research the main causes of the «crisis» of identity and consequences of this phenomenon of the Bulgarian Society for the mother country and the diaspora in Ukraine.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013.
Ключові слова
етнічна / громадянська / колективна / індивідуальна ідентичність, студентські міграції, діаспора, метрополія, болгари, Бессарабія, этническая / гражданская / коллективная / индивидуальная идентичность, студенческие миграции, диаспора, метрополия, болгары, Бессарабия, ethnic / civic / collective / individual identity, student migration, diaspora, metropolis, Bulgarians, Bessarabia
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК