Вилучення фенолу з води бактеріями bacillus subtilis onu551, адгезованими на носіях різної природи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета. Дослідження ефективності вилучення фенолу з води адгезованими на носіях різної природи бактеріями Bacillus subtilis ONU551. Методи. Концентрацію фенолу у воді визначали екстракційно-фотометричним методом з використанням 4-аміноантипірину. Достовірність відмінностей між середніми значеннями залишкової концентрації фенолу у воді визначали за критерієм Стьюдента на рівні значущості не менше 95% (р ≤ 0,05). Опрацювання даних здійснювали з використанням програми “Microsoft Office Exсel 2003”. Результати. Експериментально встановлено здатність бактерій штаму B. subtilis ONU551, виділених із стічної води виробництва фармацевтичних препаратів, окиснювати фенол. Концентрація фенолу у воді за її обробки вільними клітинами штаму B. subtilis ONU551 у кількості 5,5×105 КУО/мл протягом 5 діб експозиції зменшувалася з 200,0 до 112,0±5,5 мг/л (на 44%), сягаючи максимуму на 15 добу – ступінь вилучення фенолу з води склав 99–100%. Адгезія бактерій B. subtilis ONU551 до поверхні природних (цеоліт, торф, активоване вугілля, пісок) та синтетичних (керамічні трубки, волокнисті насадки типу «ВІЯ») носіїв призводила до прискорення процесу вилучення фенолу з води в 1,4–2,5 рази, в порівнянні з обробкою води вільними клітинами бактерій. Залишкова концентрація фенолу у воді за її обробки бактеріями B. subtilis ONU551, адгезованими на піску і на волокнистій насадці типу «ВІЯ», зменшувалася на 6 добу з 200,0 мг/л до 9,0±0,25 мг/л і 6,0±0,54 мг/л відповідно (на 95–96%) та на 11 добу знаходилася на рівні гранично-допустимої концентрації (0,001 мг/л). Ступінь вилучення фенолу з води бактеріями B. subtilis ONU 551, адгезованими на стулках мідій, торфі та на цеоліті, наприкінці очищення (11 діб) коливався в межах від 87% до 99% та сягав 100% – при використанні активованого вугілля, керамічних трубок як носіїв. Висновок. Використання бактерій B. subtilis ONU551, адгезованих на природних і синтетичних носіях – мушлях мідій, торфі, піску та волокнистій насадці типу “ВІЯ“ забезпечує 100% вилучення фенолу з води.
Опис
Ключові слова
Bacillus subtilis, адгезія, фенол, окиснення, природні і синтетичні носії, adhesion, адгезия, фенол, окисление, природные и синтетические носители, phenol, aqueous solution, natural and synthetic carriers
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК