Оцінка екологічного нормування гранично допустимих концентрацій фтору в системі «природне середовище - людина»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто теоретичні основи екологічного нормування та підходи до встановлення граничних концентрацій фтору в природних об’єктах. Викладено критерії визначення рівнів допустимих концентрацій мікроелементу в атмосферному повітрі, ґрунті, природних (в тому числі питних) водах та його вплив на здоров’я населення. Результати аналізу літературних джерел та власних досліджень засвідчують наявність зв’язку між вмістом фтору в компонентах природного середовища і здоров’ям населення. Для збереженню якості навколишнього середовища та здоров’я людей необхідне строге нормування надходжень сполук фтору в біосферу.
Рассмотрены теоретические основы экологического нормирования и подходы к установлению предельных концентрацій фтора в природных объектах. Изложены критерии определения уровней допустимых концентрацій микроэлемента в атмосферном воздухе, почве, природних (в том числе и питьевых) водах и его влияние на здоровье населения. Результаты анализа литературных источников и собственных исследований подтверждают наличие святи между содержанием фтора в компонентах природной среды и здоровьем населения. Для сохранения качества окружающей среды и здоров’я населения необходимо строгое нормирование поступлений соединений фтора в биосферу.
The theoretical foundations of environmental regulation and approaches to maximum permissible concentrations of fluorine in natural objects are considered. The article presents the criteria for determining levels of permissible concentrations of microelement in air, soil, natural (including drinking) waters and its impact on public health. The analysis of the literature and own studies confirm the link between fluorine content in the components of the environment and public health. To maintain the quality of the environment and human health must be strictly regulating revenue of fluorine compounds in the biosphere.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
фтор, гранично допустимі концентрації, природне середовище, людина, предельно допустимые концентрации, природная среда, человек, fluorine, maximum permissible concentrations, environment, human
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК