Ceratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах Кінбурнської коси (НПП «Білобережжя Святослава»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Зважаючи на рідкісність Ceratophyllum tanaiticum та наявності загрози існуванню його популяцій, важливим є виявлення нових місцезростань цієї рослини і їх охорона. Мета. Провести флористичні дослідження водних екосистем НПП «Білобережжя Святослава» і охарактеризувати нове місцезнаходження C. tanaiticum. Методи. Місцезнаходження виявлено при обстеженні маршрутним методом двох безіменних озер Кінбурнської коси поблизу узбережжя Дніпровського лиману. Визначення цієї водної рослини здійснено за Визначником рослин України. Результати. Нове місцезнаходження C. tanaiticum було зазначено у двох со- лонуватоводних безіменних озерах Кінбурнської коси на території НПП «Білобережжя Святослава». Воно відповідало описаним в літературі біотопам, характерним для цього виду. Отримані результати розширюють інформацію про розповсюдження C. tanaiticum в Україні.
Problem. Taking into account rare occurrence of Ceratophyllum tanaiticum, present threat to the existence of its populations, it is very important to detect new locations of the plants and to protect them. Aim. To conduct floristic investigatiоns of water ecosystems of NNP “Biloberezhzhia Sviatoslava” and to give characteristics to a new location of C. tanaiticum. Methods. The location was detected after the examination by route method of two nameless lakes of Kinburn peninsula near the shore of the Dnieper estuary. Determination of this water plant was conducted by Determinant of Plants of Ukraine. Results. A new locality of C. tanaiticum was detected in two brackish-water nameless lakes of Kinburn peninsula on the territory of NNP “Biloberezhzhia Sviatoslava”. It was in compliance with the described in the literature biotopes characteristic for the species. The obtained results expand the information about the spread of C. Tanaiticum in Ukraine.
Опис
Ключові слова
рідкісний вид, Кінбурнська коса, Україна, національний природний парк «Білобережжя Святослава», rare species, Kinburn peninsula, Ukraine, National Nature Park “Biloberezhzhia Sviatoslava”.
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК