Виокремлення поняття освітянського мережевого дискурсу: розмежування понять «педагогічний дискурс», «науковий дискурс» і «освітянський мережевий дискурс»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена виокремленню з традиційних науково і педагогічного дискурсів нового дискурсу – освітянсього мережевого, який є абсолютно новою, раніше не дослідженою одиницею, та надана спроба його характеристики за класичною усталеною схемою структурування дискурсів. У сучасному світі цифровізації та автоматизації різноманітних процесів наука та освіта не стоять осторонь, а вчитель – в авангарді змін, отже, і науковий, і педагогічний дискурси зазнають не лише формальних, а й якісних змін, які викликані пошуком нової освітньої парадигми, принципів та підходи до організації навчального процесу, а також методів, форм і засобів навчання студентів, впровадження технологічних інновацій, що сприятиме підвищенню якості освіти. Усе це не могло не змінити докорінно структури цих дискурсів та призвести до формування нових. Метою дослідження є виділення освітнього мережевого дискурсу в окрему структурну одиницю. Завдання: проаналізувати онлайн-«життя» українських освітян і на основі цього дослідження описати структуру освітнього мережевого дискурсу. Об’єктом дослідження є освітній мережевий дискурс, а предметом дослідження – визначення основних диференційних ознак, притаманних будь-якому дискурсу. Фактичний матеріал – добірка матеріалів із соціальних мереж «Intagram», «Facebook», «YouTube», «TikTok». Загалом опрацьовано понад 500 сторінок як відомих і помітних в українському освітньому просторі постатей (офіційні сторінки І. Д. Фаріон та О. М. Авраменко), так і маловідомих. Серед загальнонаукових методів використовувалися аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, зокрема не включені (спостереження за офіційними сторінками); описовий. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першою спробою дослідження освітнього мережевого дискурсу, який широко представлений у сучасному суспільстві, як не суто інституційного, аргументативного, інформаційного, соціально-ритуального інституційно-побутового опосередкованого типу дискурсу.
The article is devoted to distinguishing a new discourse - the educational network, which is a completely new unit that has not been studied before, from traditional scientific and pedagogical discourses and its characteristics according to the classical established scheme of structuring discourses. In the modern world of digitization and automation of various processes, science and education do not stand aside, and the teacher is at the forefront of changes - scientific and pedagogical discourses undergo not only formal, but also qualitative changes, which are caused by the search for new educational paradigms and concepts, principles and approaches to the organization of educational process, as well as methods, forms and means of teaching students, the introduction of technological innovations that will contribute to the improvement of the quality of foreign language philological education. All this could not fail to fundamentally change the structures of these discourses and lead to the formation of new ones. The purpose of the study is to separate the educational network discourse into a separate structural unit. The task: to analyze the online “life” of Ukrainian educators and, based on this research, to describe the structure of educational network discourse.The object of the study is the educational network discourse, and the subject of the study is the definition of the main differential features inherent in any discourse. The actual material is a collection of materials on social networks “Intagram”, “Facebook”, “YouTube”, “TikTok”. In total, more than 500 pages of both well-known and notable figures in the Ukrainian educational space (the official pages of I. D. Farion and O. M. Avramenko) and little-known ones have been processed. Among the general scientific methods, analysis, synthesis, induction, deduction, observation were used, in particular not included (observation of official pages); descriptive. The scientific novelty of the study lies in the fact that it is the first attempt to study the educational network discourse, which is widely represented in today’s society. Therefore, the educational network discourse is not purely institutional, but is an argumentative, informational, socially ritual institutional-household mediated type of discourse.
Опис
Ключові слова
дискурс, науковий дискурс, педагогічний дискурс, освітянський дискурс, освітянський мережевий дискурс, discourse, educational network, pedagogical discourses
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК