Аналіз відповідності національного кримінального законодавства України нормам міжнародно-правових актів щодо катувань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу відповідності національного кримі-нального законодавства положенням міжнародно-правових актів, що забороняють застосування катувань. Проаналізовано рівень імплементації міжнародних норм у вітчизняне кримінальне законодавство та стан впровадження європейських стандартів у практику діяльності українських державних органів.
Необходимость последующего научного осмысления проблемы соответствия национального уголовного законодательства положениям международно-правовых актов, запрещающих применение пыток, будет способствовать улучшению национального механизма, направленного на предупреждение и борьбу с этим явлением, а также повлияет на совершенствование законодательства и уменьшение совершения рассматриваемого преступления в правоохранительных и уголовно-исполнительных органах.
Опис
Ключові слова
катування, національне кримінальне законодавство, міжнародно-правові акти, відповідність законодавчих положень, пытки, национальное уголовное законодательство, международно-правовые акты, соответствие законодательных положений
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК